Cristin-resultat-ID: 133606
Sist endret: 21. januar 2015 15:27
Resultat
Poster
2010

TNF-α bidrar til utskillelse av akuttfase proteinet PTX3 i lunge ko-kulturer eksponert for partikler fra vedfyring og trafikk

Bidragsytere:
 • Vivi Volden
 • Jan Inge Herseth
 • Per Schwarze og
 • Anette Kocbach

Konferanse

Tittel: Bioingeniørkongressen 2010

Sted:

Oslo
Norge
Utbredelsesområde: Nordisk
Årstall: 2010
Dato fra: 5. mai 2010
Dato til: 8. mai 2010

Arrangør:

Bioingeniørfaglig institutt

Om resultatet

Poster
Publiseringsår: 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TNF-α bidrar til utskillelse av akuttfase proteinet PTX3 i lunge ko-kulturer eksponert for partikler fra vedfyring og trafikk

Sammendrag

TNF-α og IL-1 er involvert i utskillelsen av akuttfaseproteinet PTX3 i lungeceller eksponert for svevestøv. Befolkningsstudier viser at eksponering for svevestøv kan føre til økt dødelighet hos pasienter med luftveis- og hjerte-karlidelser, men også til utvikling og forverring av disse sykdommene. Svevestøv som avsettes i lungene kan gi en betennelsesreaksjon, og denne betennelsesreaksjonen ser ut til å være involvert i de negative helseeffektene av svevestøv. I Norge er vedfyring og veitrafikk viktige kilder til svevestøv og bidrar i stor grad til økte konsentrasjoner av svevestøv i uteluft. Pentraxin 3 (PTX3) er et relativt nyoppdaget akuttfaseprotein som produseres av både immunceller og celler i lungevev. Gjennom vekselvirkning med for eksempel patogene mikrober, vekstfaktorer og komplement faktor C1q kan PTX3 bidra til å modifisere betennelsesreaksjoner i lungene. PTX3 har blitt foreslått som en ny markør for medfødt immunforsvar og betennelse. Det har tidligere blitt vist at de to betennelsessignalene tumor nekrose faktor (TNF)-α og interleukin (IL) -1 fører til utskillelse av PTX3. I denne studien benyttet vi en ko-kultur av monocytter og alveolære epitelceller for å undersøke utskillelsen av PTX3. Ko-kulturene ble eksponert for 10-40 μg/cm2 av svevestøv fra vedfyring og veitrafikk i 12, 40 eller 64 timer. Vi undersøkte også om anti-TNF-α og IL-1 reseptor antagonisten påvirket utskillelsen av PTX3 i ko-kulturene. Eksponering for alle svevestøvsprøvene resulterte i utskillelse av PTX3 etter 40 og 64 timers eksponering, men svevestøvet fra trafikk førte generelt til en høyere utskillelse av PTX3 enn svevestøv fra vedfyring. For svevestøv fra vedfyring var det bare TNF-α som var involvert i utskillelsen av PTX3, mens for svevestøv fra trafikk så både TNF-α og IL-1 ut til å være involvert. Denne studien viser at svevestøv kan føre til utskillelse av PTX3 i ko-kulturer av lungeceller, og at TNF-α og IL-1 i ulik grad er involvert i denne utskillelsen avhengig av hvilken type svevestøv cellene eksponeres for. PTX3 kan være en interessant markør for betennelsesreaksjoner som skyldes svevestøv, men det er behov for flere studier som undersøker hvordan PTX3 er involvert i negative helseeffekter av svevestøv.

Bidragsytere

Vivi Volden

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jan Inge Herseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Per Everhard Schwarze

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Per Schwarze
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Anette Kocbach

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4