Cristin-resultat-ID: 1342769
Sist endret: 17. januar 2018 17:49
Resultat
Rapport
2016

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). [Psychometric assessment of the Norwegian version of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)]

Bidragsytere:
 • Kari Ann Leiknes
 • Therese Kristine Dalsbø og
 • Johan Siqveland

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Hefte: 1
Antall sider: 50
ISBN: 978-82-8082-707-4
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). [Psychometric assessment of the Norwegian version of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)]

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, nå Kunnskapssenteret i Folkehel-seinstituttet, fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gi en vurdering av måleegen-skapene (reliabilitet og validitet) av norskspråklige psykologiske tester og psyki-atriske måleinstrumenter brukt i helsetjenesten i Norge. Oppdraget i denne rap-porten var å gi en psykometrisk vurdering av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS total (HADS-T) består av 14 spørsmål, inndelt i to delska-laer, en for angst (HADS-A) og en for depresjon (HADS-D) med respektivt 7 spørsmål hver. Metode Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk om HADS. Det ble søkt i medisinske og psykologiske databaser etter studier som anvendte HADS i norske voksne populasjoner med antall deltagere over 100. Søket ble sist oppdatert i mai 2015. Minst to forskere har gjennomgått publikasjonene, vurdert relevans i forhold til inklusjonskriteriene og hentet ut relevante data. Resultater Vi inkluderte 28 publikasjoner, 9 befolkningsstudier og 19 kliniske studier i rapp-orten. HADS-T og delskalene HADS-A/D har god indre konsistens. HADS-A/D var de mest anvendte, og da som generelle screeningsinstrumenter for psy-kologisk symptombelastning (psykologisk «distress»). Delskalagrenseverdi ≥8 ble oftest anvendt som indikasjon for behov for videre utredning av angst og/eller depresjonslidelse. Ulike grenseverdier ble imidlertid rapportert i ulike studiepopulasjoner. Studiene som sammenlignet HADS med diagnostisk «gull-standard» eller referansestandard intervju for angst- og depresjonslidelse viste tilfredsstillende validitet. Konklusjon Den norske utgaven av HADS er et relativt godt validert screeninginstrument for psykologisk symptombelastning (psykologisk «distress»). Til tross for mye norsk forskning og en stor HADS internett databank basert på generell befolk-ning, savnes et validert norsk normsett.

Bidragsytere

Kari Ann Leiknes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Johan Siqveland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3