Cristin-resultat-ID: 1352765
Sist endret: 4. januar 2021, 11:38
Resultat
Rapport
2016

Årsstatistikk fra legevakt 2015

Bidragsytere:
 • Hogne Sandvik og
 • Steinar Hunskaar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Antall sider: 28
ISBN: 978-82-92970-99-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Årsstatistikk fra legevakt 2015

Sammendrag

Dette er åttende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2014, mens denne inneholder data fra 2015. Det er behov for presise data fra aktivi¬teten på legevakt, og regningskortene er et godt grunnlag for å kunne gi en tilnærmet fullstendig rapportering. Mange data fra legevakt vil være relativt uendret fra det ene året til det andre. Det gjelder for ek-sempel relativ fordeling av kontakttyper i forhold til døgnets timer, geografi, kjønn og alder, samt diagnosefordelingen. Andre data er mer relevante for årlige analyser, slik at man kan følge utviklingen over tid. Det kan for eksempel gjelde fordelingen av ulike typer vaktleger, kontakttyper og takstbruk. Ved presentasjon av slike data har vi tatt med alle årene fra 2006 til 2015. Noen år kan det være aktuelt å gå særlig grundig inn i enkelte analyser, for eksempel bruk av spesielle takster eller diagnosekoder. For året 2015 har vi gjort en sammenligning av kontaktmønsteret ved kommunale og interkommunale vaktordninger. Prosjektet er vurdert av personvernansvarlig i NAV og Personvernombudet for forskning. Siden det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner i materialet, verken direkte eller indirekte, er prosjektet ikke underlagt meldeplikt etter personopplysningsloven. Rapporten er utarbeidet av forsker Hogne Sandvik, i samarbeid med forskningsleder professor Steinar Hunskår. Vi vil rette en takk til seniorrådgiver Vegard Håvik (Helsedirektoratet, Divisjon for helseøkonomi og finansiering), som har tilrettelagt dataene for analyse.  

Bidragsytere

Hogne Sandvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Steinar Hunskaar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2