Cristin-resultat-ID: 1360010
Sist endret: 25. januar 2017 14:33
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Hvilken betydning har forebyggende hjemmebesøk? - En kvalitativ studie av eldre menneskers erfaringer

Bidragsytere:
 • Bjørg Aspenes Sjøbø
 • Sønneve Teigen
 • Herdis Alvsvåg og
 • Oddvar Førland

Tidsskrift

Tidsskrift for omsorgsforskning
ISSN 2387-5976
e-ISSN 2387-5984
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Publisert online: 2016
Trykket: 2016
Volum: 2
Hefte: 1
Sider: 47 - 58
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvilken betydning har forebyggende hjemmebesøk? - En kvalitativ studie av eldre menneskers erfaringer

Sammendrag

Hvilken betydning har forebyggende hjemmebesøk? En kvalitativ studie av eldre menneskers erfaringer. Bakgrunn: Det finnes en omfattende forskningslitteratur knyttet til helseeffekter av forebyggende hjemmebesøk til eldre, men det etterlyses mer kvalitativ forskning for å forstå hvilken betydning tilbudet har for de eldres hverdag. Hensikt: Hensikten med studien var å utforske eldre menneskers erfaringer med forebyggende hjemmebesøk, spesielt rettet mot betydningen selve besøket hadde for dem. Metode: I studien anvendes kvalitativ metode med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Det ble gjort 15 semistrukturerte intervju. Tolv informanter var gifte, tre var enker. Analysen av materialet var eksplorerende og deskriptiv, og det ble foretatt systematisk tekstkondensering. Resultat: Funnene i studien viste at forebyggende hjemmebesøk har vært en positiv erfaring for de deltakende eldre, selv om noen av dem i utgangspunktet ikke så behovet for besøket. Analysen resulterte i fire hovedtema: 1. Vage forventninger, 2. Å oppleve seg sett, 3. Nyttige råd og påminnelser, 4. Å oppleve økt trygghet etter å ha fått en kontaktperson i kommunen. Konklusjon: Studien viser at hensikten med forebyggende hjemmebesøk ikke ble oppfattet av de eldre eller var for utydelig i sitt budskap. Likevel ble besøkene erfart som anerkjennende og nyttige Nøkkelord: Helse- og omsorgstjenester i kommuner, helsefremmende arbeid, forventninger

Bidragsytere

Bjørg Aspenes Sjøbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Os kommune

Sønneve Teigen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bergen kommune
Aktiv cristin-person

Herdis Alvsvåg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Oddvar Førland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4