Cristin-resultat-ID: 1422525
Sist endret: 14. desember 2020 10:47
Resultat
Rapport
2016

Psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD): hurtigoversikt

Bidragsytere:
 • Elisabet Hafstad og
 • Kari Ann Leiknes

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Antall sider: 22
ISBN: 978-82-8082-797-5
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Psykiatri
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD): hurtigoversikt

Sammendrag

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Bestillerforum RHF å lage en hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)). METODE: Vi gjennomførte systematiske litteratursøk i ni medisinske, helsefaglige og samfunnsvitenskapelige databaser for å identifisere relevant forskningslitteratur om voksne med ADHD og psykoedukativ behandling. Søkene ble utført i september 2016. To personer vurderte uavhengig av hverandre titler og sammendrag fra identifiserte referanser mot inklusjonskriteriene. Fra primærstudiene har vi hentet informasjon om populasjon, tiltak, utfall, og forfatternes egne konklusjoner. Vi har sett gjennom, men ikke kritisk vurdert studiene. RESULTATER: Litteratursøket identifiserte totalt 362 unike referanser. Av disse vurderte vi tre enkelststudier som relevante, alle hadde få deltakere. Vi fant ingen mulig relevante systematiske oversikter. Ut fra de foreliggende søkeresultatene kan vi ikke trekke noen konklusjon om hvorvidt psykoedukativ behandling med eller uten samtidig farmakologisk behandling er effektiv for voksne personer med ADHD. Studiematerialet utgjør et for tynt grunnlag for å kunne foreta en fullstendig metodevurdering.

Tittel

Psychoeducation for adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Sammendrag

The Norwegian Institute of Public Health, Knowledge Centre was commissioned by “Bestillerforum RHF” to undertake a rapid review of research on Psychoeducation for adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). METHODS: We conducted a systematic search in nine medical, social sciences and health related databases to identify relevant research publications on adults with ADHD and psychoeducative treatment. The search was conducted in September 2016. Two researchers reviewed independently titles and abstracts found from the search against the inclusion criteria. We present information and comments about study population, intervention, outcomes, the authors own conclusions from the included articles. We have not critically appraised the articles. RESULTS: The search identified a total of 362 unique references. We assessed three studies as possibly relevant, all with few participants included. We found no possibly relevant systematic reviews. From these results it is not possible to draw any conclusions about the effect of psychoeducation with or without concomitant pharmachological treatment for adults with ADHD. The scarce findings are insufficient for further in depth health technology assessement.

Bidragsytere

Elisabet Vivianne Hafstad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Hafstad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Kari Ann Leiknes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2