Cristin-resultat-ID: 1440751
Sist endret: 31. januar 2017 03:04
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Matomsorg i sykehjem i lys av kjøkkenreformen

Bidragsytere:
 • Britt Moene Kuven og
 • Tove Giske

Tidsskrift

Geriatrisk sykepleie
ISSN 1891-1889
e-ISSN 1893-563X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Trykket: 2016
Volum: 8
Hefte: 1
Sider: 8 - 15

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Matomsorg i sykehjem i lys av kjøkkenreformen

Sammendrag

Bakgrunn: En stor andel av landets sykehjemsbeboere har redusert matinntak, og myndighetene arbeider aktivt med å legge til rette for å forebygge underernæring. Fra slutten av 1990-tallet har flere sykehjem gått fra eget institusjonskjøkken til servering av varm mat tilberedt på storkjøkken. Dette innebærer en overgang fra eget institusjonskjøkken til storkjøkkendrift. Hensikt: Hensikt med artikkelen er å belyse hvordan helsepersonell i sykehjem erfarer at matomsorgen i sykehjem påvirkes av kjøkkenmodell. Metode: Vi benyttet temaanalyse av sju fokusgruppeintervjuer med 25 helsearbeidere som alle hadde mer enn fire års erfaring med pleie i seks forskjellige sykehjem. Hovedresultat: Studien har to hovedfunn. Institusjonskjøkken øker helsepersonells muligheter for tilrettelegging og fleksibilitet i matomsorgen til eldre på sykehjem, her er eget sykehjemskjøkken viktig som faglig medspiller. Ved sykehjem som ikke har eget institusjonskjøkken blir matomsorgen i større grad styrt av økonomi og avdelingsvise budsjetter. Konklusjon: Helsepersonell i sykehjem erfarer at valg av kjøkkenmodell og tilberedningsmetoder har betydning for pasienters matomsorg i sykehjem. Matomsorgen erfares som bedre når helsepersonell har tilgang til institusjonskjøkken med ernæringskompetanse.

Tittel

Kitchen reform and the role of food in care

Sammendrag

Kitchen reform and the role of food in care: Healthcare personnel›s experiences. Background: A large proportion of the country›s nursing home residents have reduced intake of food, and the government is actively working to facilitate the prevention of malnutrition. From the late 1990s, several nursing homes have moved from food made in their own institutional kitchens to serving hot food premade in centralized kitchens. This implies a shift from local institutional kitchens to huge centralized kitchens. Objective: The purpose of this article is to illustrate how health professionals in nursing homes experience food in care is affected by the choice of institutional kitchen model. Method: The data were analysed by thematic analysis of seven focus group interviews from 25 health professionals who had more than four years› experience with care in nursing homes. Results: The study has two main findings. The institutional kitchen increase health professionals› perception of opportunities to adapt and be flexible to care through food to residents in nursing homes. Private nursing home-kitchen is important professional collaborators. In nursing homes without an institutional kitchen, care through food is to a greater extent governed by the economy and budgets of the wards. Conclusion: Health professionals in nursing homes experience that choice of kitchen models effect care through food. The nutritional care is perceived as better when healthcare professionals have access to their own institutional kitchen With nutrition expertise.

Bidragsytere

Britt Moene Kuven

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Tove Giske

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2