Cristin-resultat-ID: 1453594
Sist endret: 24. februar 2017 10:20
Resultat
Rapport
2017

Konsekvensutredning for plassering av Polititets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøy

Bidragsytere:
 • Truls Svenn Berge
 • Herold Olsen
 • Idar Ludvig Nilsen Granøien og
 • Truls Gjestland

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Hefte: A28080
Antall sider: 41
ISBN: 978-82-14-06155-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsekvensutredning for plassering av Polititets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøy

Sammendrag

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter Retningslinje for støy i arealplanleggingen, T-1442/2016. Det er utarbeidet støysonekart for henholdsvis Gul sone for Lden = 52 dB og for Rød sone for Lden = 62 dB, og for maksimalnivå, L5AS for natt. Det er også gjort tilleggsberegninger for LAeqT for henholdsvis dag, kveld og natt. Beregnet støynivå for Lden er også vurdert etter kriterier for stille områder knyttet til friluftsliv, slik de er definert i T-1442/2016. Hovedberegningene viser at 4 boliger og 1 fritidsbolig blir liggende i Gul sone, og 5 boliger og 1 fritidsbolig blir liggende i Rød sone. Imidlertid vil alle boligene i Gul og Rød sone, samt den ene fritidsboligene bli liggende inne på selve planområdet og ved en innløsning av disse vil en ikke få støyutsatte personer i disse sonene. Deler av Markaområdet øst for planområdet vil få støynivå som overstiger anbefalt grenseverdi for nærfriluftslivområder, Lden = 40 dB. Oppdragsgiver: Justis - og beredskapsdepartementet

Bidragsytere

Truls Svenn Berge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS

Herold Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS

Idar Ludvig Nilsen Granøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS

Truls Tormodsønn Gjestland

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Truls Gjestland
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Connectivity Technologies and Platforms ved SINTEF AS
1 - 4 av 4