Cristin-resultat-ID: 1465390
Sist endret: 19. april 2017, 10:10
Resultat
Rapport
2017

Overgrepsmottak 2017 Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse

Bidragsytere:
 • Grethe Johnsen
 • Steinar Hunskaar
 • Signe M Zachariassen
 • Kjersti Alsaker og
 • Helle Nesvold

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Research AS

Serie

Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin)
ISSN 1891-3474

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Hefte: Nr. 2-2017
Antall sider: 44
ISBN: 978-82-8361-009-3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overgrepsmottak 2017 Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse

Sammendrag

Bakgrunn Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Nordlandsforskning har beskrevet utfordringer knyttet til faglig kvalitet, organisering og finansiering ved landets overgrepsmottak. Nklm foreslo i 2009 en rekke tiltak for å bedre kvaliteten ved overgrepsmottakene. Den 8. mars 2013 kom Meld. St. 15 (2012 – 2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve. Meldingen foreslo å flytte ansvaret for overgrepsmottakene fra kommunehelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten fra 2015. Bakgrunnen for dette var de ulke utfordringene som var dokumentert. I mai 2013 ble forslaget vedtatt i Stortinget, og de overgrepsmottak ved legevakter som fungerte godt, kunne videreføres gjennom avtaler med helseforetak. I statsbudsjettet for 2015 ble overføringen av ansvaret for mottakene utsatt til 2016. Denne undersøkelsen kartlegger status for overgrepsmottakene etter omorganiseringen. Materiale og metode I desember 2016 foretok Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin en kartlegging av status for overgrepsmottakene etter omorganiseringen til spesialisthelsetjenesten. Kartleggingen ble gjennomført som telefonintervju med ledelsen ved samtlige 24 mottak. Resultater Nklm sin kartlegging viser at det har skjedd en positiv utvikling. Flere områder er blitt tatt tak i ved omorganiseringen. Robuste mottak ved legevakt og helsehus hadde i tråd med intensjonen fått fortsette i form av avtaler med helseforetak. Nye mottak er under etablering der det før var lange reiseavstander. Resultatene viser at bare 5 av 24 mottak er lokalisert ved gynekologiske avdelinger. De fleste andre er lokalisert enten ved legevakt eller akuttmottak. Det er imidlertid en alvorlig mangel at ikke alle mottak har etablert beredskapsvakt og dermed fortsatt baserer seg på ringeliste for lege og sykepleier. Nklm finner det bekymringsfullt at det fortsatt er usikkerhet omkring avtalene med helseforetakene for de to største mottakene i landet, Oslo og Bergen. Fortsatt er den rettsmedisinske kompetansen flere steder ikke god nok blant legene ved mottaket. Medisinsk og psykososial oppfølging var på plass bare ved om lag halvparten av mottakene, til tross for sterke anbefalinger om å etablere slikt tilbud. Konklusjon Nklm sin vurdering er at den nye modellen med forankring i spesialisthelsetjenesten har medført flere forbedringer. Det er imidlertid fortsatt stort behov for vesentlige forbedringer innen viktige områder ved mange mottak. Bare ved ytterligere organisatorisk utvikling og økt kompetanse kan man sikre god pasientbehandling, tilfredsstillende rettsmedisinsk standard og bærekraftige overgrepsmottak. Over tre år etter vedtaket om ansvarsoverdragelse til spesialisthelsetjenesten har ikke omorganiseringen løst de utfordringene den var ment å løse. Det haster med å få et forsvarlig og likeverdig tilbud i alle deler av landet, både rett etter overgrepet og i oppfølgingen.

Bidragsytere

Grethe Johnsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Steinar Hunskaar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Signe M Zachariassen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kjersti Alsaker

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Helle Nesvold

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5