Cristin-resultat-ID: 1495339
Sist endret: 19. september 2017 12:58
Resultat
Rapport
2017

Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke

Bidragsytere:
 • Gaute Velle
 • Godtfred A. Halvorsen
 • Ulrich Pulg og
 • Espen Olsen Espedal

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Research Miljø

Serie

LFI Uni Miljø
ISSN 1892-8889

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Hefte: 283
Antall sider: 26

Klassifisering

Emneord

Biologisk mangfold • Forsuring

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke

Sammendrag

Tidligere forsøk har vist at vannlevende organismer kan skades av gassovermetning i vannet. For laks og ørret antar man at skadelige effekter oppstår ved ca 110 % gassmetning. For bunndyr er man mer usikker på nivåene der skadelige effekter oppstår, men forsøk i lab indikerer at verdier fra 115 til 135 % gassmetning kan være skadelige. Feltstudier som undersøker nivåer og effekter har frem til nå manglet. I denne studien har vi undersøkt bunndyr ved flere lokaliteter fra 8 km oppstrøms Brokke til 25 km nedstrøms Brokke i elven Otra. Det er tidligere kjent at vannet som slippes ut fra Brokke vannkraftverk tidvis har opp mot 170 % gassmetning. Bunndyrsamfunnene i studien er dermed tatt i en gradient av habitater med høy gassovermetning til ingen gassovermetning. Vi har undersøkt tetthet, mangfold og artssammensetning av bunndyr langs gradienten. Videre har vi undersøkt hvilke miljøfaktorer som sannsynlig forårsaker effektene på bunndyrsamfunnet. Mulige påvirkningsfaktorer i studien inkluderer substrat, temperatur, surt vann, organisk belastning og gassovermetning. Bunndyrsamfunnet rett nedstrøms Brokke har signifikant lavere tetthet og mangfold enn samfunnet et par hundre meter oppstrøms Brokke. Artssammensetningen er også forskjellig fra 31 andre stasjoner i Otra og sidevassdrag som Uni Research Miljø har prøvetatt jevnlig mellom 2010 og 2015. Artssammensetningen skiller seg ved at arter som lever oppå substratet er sjeldne, mens arter som graver i substratet (rundorm og fåbørstemark) er tallrike. Det er bemerkelsesverdig lav forekomst av fjærmygg (145 individer/ m2 tilsvarende 4 % av samfunnet) rett nedstrøms Brokke, og svært lave konsentrasjoner av arter som er sensitive for forsuring, samt arter som er sensitive for organisk belastning. Samtidig mangler også arter som er typiske i surt vann. Vi konkluderer med at gassovermetning er den mest sannsynlige påvirkningsfaktoren som forårsaker effektene på bunndyrsamfunnet. Dyr som lever oppå substratet under høye konsentrasjoner av gassmetning mangler siden de sannsynligvis har utviklet bobler på overflaten og i vevet, og dermed skades og / eller flyter opp og spyles ut. Gravende dyr er i mindre grad eksponert for gassovermetning, og er lite påvirket. Resultatene tyder på at forsuringssensitive arter og arter som er sensitive mot organisk belastning, også er sensitive for gassovermetning. Vi kan likevel ikke utelukke andre betydelige påvirkningsfaktorer, spesielt kombinasjonen av gassovermetning og forsuring. Mulige effekter på økosystemet diskuteres i rapporten, samt kunnskapsstatus for biologiske effekter på fisk og bunndyr som følge av gassovermetning.

Bidragsytere

Gaute Velle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Godtfred Anker Halvorsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Godtfred A. Halvorsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ulrich Pulg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Espen Olsen Espedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4