Cristin-resultat-ID: 1509605
Sist endret: 28. august 2018, 11:54
Resultat
Rapport
2017

Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning

Bidragsytere:
 • Frank Nilsen
 • Ingrid H. Ellingsen
 • Bengt Finstad
 • Peder A Jansen
 • Ørjan Karlsen
 • Anja Bråthen Kristoffersen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 64
ISBN: 978-82-8088-414-5
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning

Sammendrag

Ekspertgruppen ble i mars 2017 oppnevnt for ett år for å foreta en vurdering av lakselusindusert dødelighet på villfisk i 13 produksjonsområder i Norge. En foreløpig rapport basert på data fra 2016 ble levert i april 2017 og den endelige rapporten som også inkluderer data fra 2017 er ferdigstilt i september 2017. De siste data fra overvåkingssesongen 2017 kom inn medio august noe som betyr at det har vært svært kort tid frem til ferdigstilling av rapporten fra ekspertgruppen. Ekspertgruppen har i sin vurdering benyttet data fra NALO (nasjonalt overvåkningsprogram for lakselus), resultater fra modellert smittepress og resultater fra modeller som beregner smitte og dødelighet på vill laksesmolt. I tillegg kommer annen relevant litteratur. Overvåkingsdata og ulike modeller har usikkerheter og i mandatet er ekspertgruppen også bedt om å vurdere usikkerhet i alle ledd av analysen. Det er generelt høy usikkerhet knyttet til utvandringsforløp og utvandringsruter for vill laksesmolt i alle produksjonsområdene. Ekspertgruppen er samstemt i at overvåkingsdata har lavest usikkerhet og at de ulike modellene har høyere usikkerhet. Usikkerhet for de ulike modellene er beskrevet i rapporten men ekspertgruppen har ikke klart å enes om en rangering av de ulike modellene basert på usikkerhet. Ekspertgruppen er samstemt i konklusjonene og i vurderingen av usikkerhetene i alle produksjonsområdene. I 2016 ble risikoen for lakselusindusert dødelighet satt til moderat for fem produksjonsområder (PO2, PO4, PO5, PO6 og PO7), høy risiko for lakselusindusert dødelighet ble satt i ett område (PO3) og i de øvrige syv områdene ble risikoen for lakselusindusert dødelighet satt til lav (PO1, PO8, PO9, PO10, PO11, PO12 og PO13). I 2017 ble ti områder satt til å ha lav risiko for lakselusindusert dødelighet (PO1, PO2, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10, PO11, PO12 og PO13), moderat risiko for lakselusindusert dødelighet ble satt i ett område (PO5) og høy risiko for lakselusindusert dødelighet ble satt for to områder (PO3 og PO4). Konklusjonen i PO2 og PO6 har høy usikkerhet. Framover blir det viktig å ytterliggere validere og kvantifisere usikkerheten i modellene som beregner lakselusindusert dødelighet. I denne sammenheng vil økt kunnskap om utvandringsforløp og utvandringsruter til vill laksesmolt være svært viktig. I tillegg bør man evaluere dødelighetsgrensene med nye lab-studier (benytte villaks fra ulike populasjoner) og undersøke effekten av kopepoditter og chalimus på overlevelse.

Bidragsytere

Frank Nilsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Ingrid H. Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Bengt Finstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA laksefisk ved Norsk institutt for naturforskning

Peder Andreas Jansen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Peder A Jansen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

Ørjan Karlsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Reproduksjon og utvikl.biologi ved Havforskningsinstituttet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »