Cristin-resultat-ID: 1518534
Sist endret: 26. november 2017 19:46
Resultat
Rapport
2017

Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

Bidragsytere:
 • Ulrich Pulg
 • Bjørn Torgeir Barlaup
 • Helge Skoglund
 • Gaute Velle
 • Sven Erik Gabrielsen
 • Sebastian Franz Stranzl
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Research AS

Serie

LFI Uni Miljø
ISSN 1892-8889

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Hefte: 296
Antall sider: 180

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

Sammendrag

Fysiske inngrep i elver og bekker, samt endringer i vannføring (hydromorfologiske endringer), har ført til redusert økologisk tilstand i mange elver. Hydromorfologiske endringer regnes for å være blant de mest utbredte inngrepene i vassdrag i Norge og Europa. Mens metoder for forbedring av vannkvalitet har blitt tatt i bruk i økende grad i de siste årtiene (f.eks. renseanlegg, kalking) gjenstår mange hydromorfologiske utfordringer. Fisk er særlig følsomme siden viktige deler av fiskenes livssyklus er avhengig av vassdragets form, bunnforhold og vannføring, f.eks. fiskevandringer, gyting og oppvekst av ungfisk. Fysiske inngrep og reguleringer som vandringsbarrierer, kanalisering, oppdemming, bekkelukking og endring av vannføring kan føre til at fiskearter forsvinner helt fra et vassdrag eller at artssammensetning, bestandsstørrelse og fiskeproduksjon endres. Dersom god miljøtilstand eller godt økologisk potensial i et vassdrag skal nås er det derfor avgjørende å sørge for tilstrekkelige hydromorfologiske forhold, og iverksette de rette fysiske tiltakene der de trengs. For valg og dimensjonering av tiltak anbefales det å bygge på en grundig kartlegging av hydromorfologiske habitatforhold i vassdrag, og på en diagnose av flaskehalser. Disse kan variere sterkt mellom vassdrag og det trengs stedsspesifikke analyser. På overordnet nivå anbefales det å integrere bevaring av gjenværende vassdragsdeler med gode habitatforhold aktiv i tiltaksplanleggingen. Deretter bør restaurering av endrede elvestrekninger vurderes, inkludert gjenskaping av naturlige fluviale prosesser som varierende vannføring og massetransport. I de tilfeller der dette ikke lar seg forene med bruken av vassdraget, bør habitattiltak og fisketrapper settes inn. Disse tiltakene trenger ofte vedlikehold eller en form for drift og dette bør inkluderes i planleggingen. Denne publikasjonen skal bidra til å formidle kunnskap om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver. Den er laget for arbeidet med vannforskriften, og gir dessuten relevant informasjon for vilkårsrevisjoner av vannkraftverk, pålegg ved eksisterende konsesjoner, frivillige initiativ til miljøtiltak samt infrastrukturprosjekter, flomsikringsarbeid og byutvikling. Håndboken gir en innføring i metoder og viser til viktige referanser og litteratur for mer detaljert informasjon. Ved siden av tiltakskatalogen med litteratur finnes en "god praksis"-del, der gjennomførte eksempler inklusive resultater presenteres.

Bidragsytere

Ulrich Pulg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørn Torgeir Barlaup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gaute Velle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »