Cristin-resultat-ID: 1528764
Sist endret: 31. januar 2018, 16:21
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2017

Måleegenskaper ved de norske versjonene av Ravens matriser [Standard Progressive Matrices (SPM)/Coloured Progressive Matrices (CPM)]

Bidragsytere:
 • Fredrik Helland-Riise og
 • Monica Martinussen

Tidsskrift

PsykTestBarn
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2017
Volum: 7
Hefte: 2
Sider: 1 - 21
Artikkelnummer: 2
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1800623516

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved de norske versjonene av Ravens matriser [Standard Progressive Matrices (SPM)/Coloured Progressive Matrices (CPM)]

Sammendrag

Ravens matriser består av flere varianter der Coloured Progressive Matrices (CPM) (5–11 år) og Standard Progressive Matrices (SPM) (8–65 år) kan anvendes for barn og unge. Testen ble utviklet av John C. Raven, og SPM ble først publisert i 1938, mens CPM-versjonen ble publisert i 1998. Testen er ment å måle non-verbal intelligens eller evne til abstrakt resonnering ved at barnet skal finne systemet bak hvordan ulike geometriske figurer er satt opp. Begge versjonene av Raven har oppgaver med økende vanskelighetsgrad organisert i ulike sett. Testen skåres ved at antallet riktige svar summeres opp til en totalskår. Dette kan konverteres til prosentiler basert på normtabellene i manualene. Testen administreres vanligvis uten tidsbegrensning for barn og unge, og det stilles krav om at de som skal anvende testen er sertifisert for å anvende evnetester eller er psykologer. Pearson Assessment har rettighetene til salg og distribusjon av testen i Skandinavia og internasjonalt (pearsonassessment.no). Til sammen ble 15 norske og 24 svenske/danske artikler inkludert i oppsummeringen. Ingen av disse var rene psykometriske studier, men stort sett studier der Raven ble brukt for å måle intelligens enten som utkommevariabel, kontrollvariabel eller for å beskrive gruppen. Litt under halvparten av studiene var basert på kliniske grupper (for eksempel autisme, epilepsi eller døve), men de øvrige studiene var basert på skolebarn fra 5–16 (SPM) og 5–7 (CPM) år. Ingen av studiene hadde gjennomført adekvate studier av testens reliabilitet og det er heller ikke gjennomført normstudier basert på norske eller svensk/danske utvalg. Resultatene fra studiene støtter begrepsvaliditeten til testen som et godt mål på abstrakt resonneringsevne ved generelt høye korrelasjoner med andre kognitive tester. Konklusjon. Det er god dokumentasjon på testens begrepsvaliditet, men det mangler studier av testens reliabilitet basert på norske eller svenske/danske utvalg. Det er heller ikke normstudier fra Skandinavia, noe som er problematisk ved klinisk bruk av testen.

Tittel

Psychometric properties of the Norwegian version of Ravens matriser [Standard Progressive Matrices (SPM)/Coloured Progressive Matrices (CPM)]

Sammendrag

Helland-Riise, F. & Martinussen, M. (2017). Psychometric properties of the Norwegian version of Ravens matriser [Standard Progressive Matrices (SPM)/Coloured Progressive Matrices (CPM)]. PsykTestBarn, 2:2. There are different versions of Ravens Matrices including Coloured Progressive Matrices (CPM) (5–11 years) and Standard Progressive Matrices (SPM) (8–65 years) which may be used for children and adolescents. The test was first developed by John C. Raven, and the SPM was published in 1938, and the CPM in 1998. The test is assumed to measure non-verbal intelligence or abstract reasoning ability with items consisting of geometrical figures where the task is to figure out the system underlying the figures. Both versions of Raven have items with increasing difficulty organized in different sets. The test is scored in terms of the number of correct answers, which is summed to a total score. The total score can be converted to percentiles based on norm tables included in the manuals. The test is usually administered without time constraints for children and adolescents, and the test user is required to be a psychologist or a certified user of ability tests. Pearson Assessment holds the copyright to Ravens Matrices, and is responsible for sale and distribution of the test in Scandinavia and internationally (pearsonassessment.no). A total of 15 Norwegian and 24 Swedish/Danish publications were included in the review. None of these were psychometric studies, but mainly studies where Raven had been used to measure intelligence either as an outcome variable, control variable or to describe the group. Approximately half of the included studies were based on clinical groups (e.g., autism, epilepsy or deaf), while the remaining studies included school children of 5–16 (SPM) and 5–7 (CPM) years. None of the included studies had performed adequate studies of test reliability and there were no norm studies based on Norwegian or Swedish/Danish samples. The findings support the construct validity of the test as a good measure of abstract reasoning ability by in general high correlations with other cognitive tests. There is solid evidence supporting the construct validity of the test, but studies examining test reliability using Scandinavian samples are lacking. There are no norm studies from Scandinavia, which is problematic for clinical and applied test use.

Bidragsytere

Fredrik Helland-Riise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Educational Measurement ved Universitetet i Oslo

Monica Martinussen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forebyggingsenheten ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2