Cristin-resultat-ID: 1547073
Sist endret: 2. mars 2018 10:33
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2017

Legevaktsentralar – bemanning og folketal

Bidragsytere:
 • Guttorm Raknes
 • Tone Morken og
 • Steinar Hunskaar

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2017
Publisert online: 2017
Trykket: 2017
Volum: 137
Hefte: 22
Sider: 1785 - 1789
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1800623561

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emneord

Primærhelsetjenesten • Akuttmedisin • Helsetjenesteforskning • Epidemiologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legevaktsentralar – bemanning og folketal

Sammendrag

BAKGRUNN Det er fleire døme på at for låg bemanning i legevaktsentralen har ført til dårleg tilgjenge og lang ventetid på telefon. Det finst ikkje retningsliner for innbyggjartal eller kor høg bemanning ein legevaktsentral skal ha. Vi presenterer her modellar for folketalsgrunnlag og bemanning. MATERIALE OG METODE Trafikkintensitet laurdagar og søndagar var basert på data om tal på førespurnader frå pasientar i sju legevaktsentralar i 2014 og 2015. Vi definerte minste optimale folkesetnadsgrunnlag ved minst 50 % sannsyn for ≥ 10 førespurnader i løpet av ei nattevakt. Erlang C-formelen vart nytta til å estimere servicenivå, og dermed bemanningsbehov, etter folketal og svartidskrav. Vi har kartlagt samla bemanningsbehov i legevaktsentralane i Noreg. RESULTAT Minste optimale folketalsgrunnlag var 29 134. I 2016 var 48 av 103 legevaktsentralar mindre enn dette. For å kunne tilfredsstille krava til svartid i akuttmedisinforskrifta, vil det for heile Norge vere naudsynt med 112 legevaktsentraloperatørar nattetid og 158 på dagtid. Ein reduksjon i svartidskrav frå 120 til ti sekund vil krevje 9,8 % fleire operatørar nattetid og 17 % fleire operatørar på dagtid. TOLKING Modellane vi har presentert gjev grunnlag for å planlegge folketalsgrunnlag og bemanning i legevaktsentralen. Ei innstramming av svartidskrava vil gje lite behov for meir personell.

Tittel

Local emergency medical communication centres – staffing and populations

Sammendrag

BACKGROUND There are several examples of inadequate staffing at local emergency medical communication centres (LEMCs) resulting in limited availability and long waits on the telephone. There are no guidelines for population size or the staffing of a LEMC. In the following, we present models of catchment areas and staffing. MATERIAL AND METHOD Traffic intensity on Saturdays and Sundays was based on data on figures for patient contacts at seven LEMCs in 2014 and 2015. We defined the minimum optimal population base as at least 50 % probability of ≥ 10 contacts in the course of a night duty. The Erlang-C formula was used to estimate service level and hence staffing requirements on the basis of population and response-time requirements. We have surveyed the combined staffing requirements of all the LEMCs in Norway. RESULT The minimum optimal population base was 29 134. In 2016, 48 of 103 LEMCs were smaller than this. In order to be able to satisfy the response-time requirements in the Norwegian Emergency Medicine Regulations, 112 LEMC night operators and 158 day operators would be necessary for the whole of Norway. A reduction of the response-time requirement from 120 to ten seconds would require 9.8 % more operators at night and 17 % more operators during the day. INTERPRETATION The models we have presented provide a basis for planning the population base and staffing of LEMCs. Significantly stricter response-time requirements will result in limited need for more personnel.

Bidragsytere

Guttorm Raknes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Diagnostisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Steinar Hunskaar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3