Cristin-resultat-ID: 1580906
Sist endret: 9. november 2018 09:47
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks

Bidragsytere:
 • Elin Johnsen
 • Jøsendal Anette Vik og
 • Trine Strand Bergmo

Tidsskrift

Sykepleien Forskning
ISSN 1890-2936
e-ISSN 1891-2710
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018
Publisert online: 2018
Sider: 10

Importkilder

Norart-ID: 1800628095

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks

Sammendrag

Bakgrunn: Måten legemidler håndteres på, kan påvirke kvaliteten på legemiddelbehandlingen. Det er årsaken til at multidose er innført som erstatning for dosett. Det er dessuten bakgrunnen for et pilotprosjekt i noen norske kommuner med multidose håndtert innenfor en e-reseptordning. Hensikt: Artikkelens hensikt er å belyse erfaringer fra pilotprosjektet om hvorvidt pasienten får riktig legemiddel til riktig tid. Metode: Empirisk materiale er intervjuer med de sentrale aktørene i administreringen: apotek, fastleger og hjemmesykepleiere. Drøftinger gjøres i lys av annen forskning og formelle reguleringer av feltet. Resultat: Apotek og leger har gode erfaringer med ordningen. Hjemmesykepleiere erfarer at det er færre feil, og at e-rutinene er raskere enn papirrutinene når multidoser skal endres. Aktørene beskriver hvordan feilkilder knyttet til papirbaserte løsninger er blitt borte. Ytterligere kvalitetssikring følger av at alle endringer i legemiddelforskrivningen kontrolleres systematisk av apoteket. En svakhet med ordningen er at hjemmesykepleierne ikke lenger har tilgang til sine pasienters legemiddelliste. Konklusjon: Multidose i e-resept gir kvalitetsforbedringer i legemiddelhåndteringen. Enkelte tiltak vil kunne understøtte gode effekter av e-multidose: Ansvarsforholdet mellom noen av aktørene må klargjøres. Legenes EPJ-systemer må gjøres mer oversiktlige og enklere å bruke. Alle som håndterer e-multidosen, også hjemmesykepleieren, må få tilgang til LIB.

Tittel

The e-multidose is better for patients’ safety than dosette boxes and faxes

Sammendrag

Background: The quality of drug-based treatment may be affected by how drugs are handled. This is why the multidose has been introduced as a replacement for the dosette box. Moreover, this is the background for a pilot project in a number of Norwegian municipalities where multidoses are dispensed via an e-prescription scheme. Objective: The objective of the article is to shed light on experiences gleaned from the pilot project on whether patients receive the correct medication at the correct time.

Bidragsytere

Elin Johnsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anette Vik Jøsendal

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jøsendal Anette Vik
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Trine Strand Bergmo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3