Cristin-resultat-ID: 1581302
Sist endret: 26. september 2018, 11:06
Resultat
Faglig foredrag
2018

Slik får vi flere unge med funksjonsnedsettelser i jobb

Bidragsytere:
  • Bjørn Hvinden

Presentasjon

Navn på arrangementet: Frokostmøte
Sted: Litteraturhuset Oslo
Dato fra: 24. april 2018
Dato til: 24. april 2018

Arrangør:

Arrangørnavn: Najonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsned

Om resultatet

Faglig foredrag
Publiseringsår: 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Slik får vi flere unge med funksjonsnedsettelser i jobb

Sammendrag

Foreliggende statistikk viser at Norge gjør det litt over middels bra hvis vi ser på andelen sysselsatte personer (20-64 år) med funksjonsnedsettelser, men relativt dårlig hvis vi ser på forholdstallet mellom andel sysselsatte personer med funksjonsnedsettelser og andel sysselsatte personer uten funksjonsnedsettelser. Norske data fra 2017 tilsier at prosentforskjellen mellom sysselsatte personer med funksjonsnedsettelser og andel sysselsatte personer uten funksjonsnedsettelser tiltar sterkt når vi går fra den yngste aldergruppen til de midre aldersgruppene. Mellom 2007 og 2017 økte prosentforskjellen i den yngste aldersgruppen. Europeiske data fra 2014 tilsier at Norge hadde brattere økning i prosentforskjellen fra den yngste til den eldste aldersgruppen enn de andre nordiske landene og enn EU under ett. Endelig drøftet foredraget om det er behov for nye virkemidler eller en bedre utnyttelse, kombinering og samordning av de virkemidlene Norge allerede har.  Utdannings- og kvalifiseringssporet: Universell utforming & bedre individuell tilrettelegging i utdanning, kurs og arbeidstrening for unge med funksjonsnedsettelser, utfylt med bedre opplæring, veiledning og coaching av arbeidsgivere  Lovsporet: Innføring av kvoteordninger, mer aktiv håndheving av likestillings- og diskrimineringslov, arbeidsmiljølov (stillingsvern), plan- og bygningslov (universell utforming, tilgjengelighet for alle), FN-konvensjon, mv.  Jobbskapingssporet: Utvidet bruk av lønnstilskudd - varig eller midlertidig, tiltaksplasser, kombineringer av lønn og trygd, på hel- eller deltid.  Frivillighets- og overtalelsessporet: Satsing på nye IA-avtaler, de gode eksemplenes makt, appeller om inkluderingsdugnad, mv. Konklusjon: Norge trenger først og fremst en bedre utnyttelse, kombinering og samordning av eksisterende virkemidler, utfylt forsøk med utbygd veiledning og coaching av arbeidsgivere, kvoteordninger og utvidet bruk av lønnstilskudd. Delmål 2 i en videreført IA-avtale bør omfatte inkludering av personer som i dag står utenfor arbeidslivet. Alt dette bør inngå i den varslede "inkluderingsdugnaden".

Bidragsytere

Bjørn Hvinden

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1