Cristin-resultat-ID: 1598575
Sist endret: 3. august 2018, 14:51
Resultat
Mastergradsoppgave
2018

Provosert abort – fra kriminell praksis til en legitimert kvinnerettighet utført av profesjonelle agenter En praxeologisk studie om genese og struktur av provosert abort i Norge i perioden 1902-2018, og oppgaveglidning mellom helsepersonell i feltet.

Bidragsytere:
 • Charlotte Nilsen

Utgiver/serie

Utgiver

Universitetet i Bergen

Om resultatet

Mastergradsoppgave
Under utgivelse/in press
Publiseringsår: 2018
Antall sider: 103

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Praxeologi • Opgaveglidning • Abortfremkallende midler/Abortpiller • Bourdieu

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Sykepleie
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Provosert abort – fra kriminell praksis til en legitimert kvinnerettighet utført av profesjonelle agenter En praxeologisk studie om genese og struktur av provosert abort i Norge i perioden 1902-2018, og oppgaveglidning mellom helsepersonell i feltet.

Sammendrag

Masteroppgavens hensikt er å forklare hvordan det kan ha seg at vi konstruerer provosert abort i Norge som vi gjør i dag. Studiet anvender en praxeologisk optikk, som Bourdieu beskrev som sin tilgang til utforskning av sosiale praktikker. Ved gjennomgang av feltets genese og struktur ved hjelp av Bourdieus verktøykasse av analytiske begrep, er en forklaring på hvordan det kan være at abortpraksisen i Norge fremstår som den gjør i dag blitt konstruert. Forskningsspørsmålet sikter seg mot å forklare hvilke faktorer som har medvirket til at Norge utøver abortpraksisen som praktiseres i dag. Det er utført en gjennomgang av abortlovens historie og oppkomst fra år 1902 – 2018. Samtidig diskuteres lovens utvikling i lys av andre strukturelle og historiske sammenhenger i samfunnet som bidrar til å forklare den historiske konteksten debatten pågikk i. Studiens tilgang på empiri for å kunne besvare forskningsspørsmålet, har vært intervju med lege, ledelse og sykepleiere som jobber med abort på gynekologisk avdeling. Intervjuene viser at abort fortsatt er tabubelagt, som gjør at det forbindes med lav prestisje i det medisinske felt. Abort forbindes med å ta liv, som viker fra den medisinske logikk om å helbrede og redde liv. Gjennom oppgaveglidning, har legene som besitter den høyeste posisjonen i feltet frigjort seg fra store deler av abortomsorgen og overført det til sykepleierne med den laveste posisjonen i feltet. Abortfeltets doxa: «respekt for kvinnens valg», står så sterkt, at oppgaveglidningen godtas som en legitim handling, selv om sykepleierne påtar seg flere arbeidsoppgaver ved å akseptere feltets spilleregler. Nøkkelord: Provosert abort, helsepersonell, sykepleievitenskap. Praxeologi, Pierre Bourdieu, habitus, felt, doxa, prestisje, oppgaveglidning

Tittel

Induced abortion - from criminal practice to a legitimate women's right done by professional agents A praxological study on genesis and structure of induced abortion in Norway in the period 1902-2018, and task shift between health professionals in the field.

Sammendrag

Using a “Praxeological optic”, the aim of this thesis is to understand the practice of induced abortion in Norway. Describing the history of the field and using Bourdieus methodological approach and ‘theoretical tool kit’, the author has constructed a theory about the practice of abortion in Norway. The research question aims to explain what factors have led to the current Norwegian practice of abortion. To answer this question, the author has constructed a historization with emphasis on the development of the laws of abortion between 1902-2018 while simultaneously discussing this development in light of other structural and historical contexts of society. The study's empirical approach to answer the study's research questions has been interviews with a medical doctor, management and nurses working with abortion in a gynecological department. It is argued that abortion is still a medical practice associated with taboo, which makes it associated with low prestige in the medical field. Abortion is associated with taking lives, which differs from the medical logic of healing and saving lives. The agents in the field with higher positions (the medical doctors) has managed to free themselves from major parts of the abortion practice by “task shift”, giving nurses greater responsibility of the practice. The Doxa of the field of abortion: “respect for the woman’s choice” seems to contribute to players in the lower positions accepting “task shift”, even though this might lead to more responsibility and more work. Keywords: Induced abortion, health personnel, Nursing Science, Praxeology, Pierre Bourdieu, habitus, field, doxa, prestige, task shift

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Karin Anna Petersen

 • Tilknyttet:
  Veileder
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Charlotte Nilsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Gudmund Ågotnes

 • Tilknyttet:
  Veileder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3