Cristin-resultat-ID: 1600525
Sist endret: 12. oktober 2020, 13:40
Resultat
Rapport
2018

Forsvarlighet og internkontroll i barnevernet. Resultater fra en kvalitativ undersøkelse

Bidragsytere:
 • Sidsel Sverdrup
 • Kristin Margrete Briseid
 • Elisabeth Brodtkorb og
 • Tor Slettebø

Utgiver/serie

Utgiver

VID vitenskapelige høgskole

Serie

VID Rapport
ISSN 2464-3777

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2018
Volum: 2018
Hefte: 1
Antall sider: 57
ISBN: 978-82-93490-15-9
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forsvarlighet og internkontroll i barnevernet. Resultater fra en kvalitativ undersøkelse

Sammendrag

Rapporten er del av et større prosjekt som gjennomføres på oppdrag fra Bufdir. Søkelyset rettes mot det kommunale barnevernets arbeid med kvalitetssikring og internkontroll. Et viktig spørsmål er hvordan sentrale begreper som forsvarlighet, kvalitet og kvalitetssikring, internkontroll og avvik forståes av ulike aktører i barnevernet, gjennom hele tiltakskjeden fra saksbehandlere, til barnevernsleder, og derfra videre til ledernivåer over, slik som kommunalsjefer og rådmenn, fylkesmenn og Helsetilsynet. Prosjektet består av en kvalitativ studie, en dialogkonferanse og en kvantitativ studie. Alle delstudiene fokuserer på de samme spørsmålene. Den kvalitative studien er eksplorerende med et mindre antall informanter, og vil følgelig verken gi representative eller generaliserbare resultater. Det er imidlertid ikke heller hensikten med den. Den gjennomføres for å gi et godt utgangspunkt for å utarbeide valide og reliable spørsmål som skal inngå i den kvantitative studien. Denne vil få et deskriptivt preg og bestå av et stort antall informanter, og det tas sikte på at den vil bidra med representative og generaliserbare resultater. Prosjektet som helhet skal være ferdig i november 2018. I denne rapporten redegjøres det for funn fra den kvalitative studien. Funnene er basert på analyse av intervjuer av 23 informanter som arbeider i eller med barnevernet. Det er benyttet et strategisk utvalg som omfatter barnevernstjenestene og administrasjonene i tre kommuner i Norge. To av kommunen er i Nord-Norge og en på Østlandet. Intervjuer basert på en kvalitativ intervjuguide er gjennomført med saksbehandlere, barnevernsledere, fagsjefer, enhetsledere, kommunalsjefer og rådmenn. I tillegg er det gjennomført intervjuer med representanter fra fylkesmennene samt Statens Helsetilsyn. Intervjuguiden sentrerte rundt temaer knyttet til forsvarlighet, internkontroll, avvik, kvalitet og kvalitetssikring, kompetanse og arbeidskultur, og reiste spørsmål om hvordan disse begrepene blir oppfattet og forstått, samt etterlevd i praksis. Et hovedfunn i foreliggende arbeid et at det er ulike forståelser av de sentrale begrepene hos de informantene som er intervjuet, avhengig av hvor i tiltakskjeden de befinner seg. Gjennomgående viser resultatene at saksbehandlere er kjent med begrepene og deres innhold, men bruker dem i svært liten grad. De anvender heller andre begreper, slik som «barnets beste» eller «gode nok tjenester». Dette er imidlertid ikke det samme som at de ikke yter det jobben og lovverket forventer av dem. Deres praksis, slik det både er redegjort for i intervjuer og i observasjoner av gruppeveiledning, peker på at de er samvittighetsfulle i sin yrkesutøvelse og opptatt av å levere forsvarlige tjenester. Barnevernsledere står i en mellomposisjon mellom saksbehandlere og administrative ledere: De er klar over at saksbehandlere ikke har et aktivt forhold til de aktuelle begrepene, og når de kommuniserer med sine saksbehandlere anvender de gjerne samme begreper som saksbehandlerne gjør. Når barnevernslederne kommuniserer oppover i linja anvendes derimot de styringsbegrepene som er angitt i lovverket. På nivåene over barnevernsleder anvendes begrepene som er trukket opp i lovverket, og begrepene framholdes som gode og relevante. Fra samtlige nivåer framheves det at begrepene forsvarlighet, kvalitet og kvalitetssikring, intern-kontroll og avvik viser til ulike sider av samme sak, og at de på mange måter avhenger av hverandre: et forsvarlig barnevern bør være opptatt av kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetssikring. Dette avhenger av ressurser, kompetanse og tid, en god og støttende arbeidskultur, veiledning og gode rutiner for avviksrapportering og avvikshåndtering.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Sidsel Muri Sverdrup

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Sidsel Sverdrup
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Kristin Margrete Briseid

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved VID vitenskapelige høgskole

Elisabeth Brodtkorb

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Tor Slettebø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4