Cristin-resultat-ID: 1646108
Sist endret: 23. januar 2019, 14:16
NVI-rapporteringsår: 2018
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2018

Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring

Bidragsytere:
 • Sverre Tveit og
 • Rolf Vegar Olsen

Tidsskrift

Acta Didactica Norge
ISSN 1504-9922
e-ISSN 1504-9922
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2018
Publisert online: 2018
Volum: 12
Hefte: 4
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1900638240

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring

Sammendrag

Hvilke roller har eksamen i norsk grunnopplæring? I Forskrift til opplæringslova framgår det blant annet at eksamenskarakteren skal fastsette kompetansen til eleven ved slutten av opplæringen i faget. Denne artikkelen viser imidlertid at policydokumenter og policyutviklere har en rekke forventninger til hva man skal oppnå ved å ha eksamen og hva man skal kunne benytte eksamensresultater til. I et samspill mellom teori og empiri identifiser artikkelen tre roller for vurdering: å sertifisere, styre og støtte læring og undervisning. Dette begrepsapparatet brukes til å analysere både eksamens formelt definerte formål, og tilsiktede og utilsiktede funksjoner ved eksamenssystemet. Artikkelen baserer seg på tre typer historiske data: (i) Stortingsmeldinger, (ii) Utdanningsdirektoratets årlige rapporter, Utdanningsspeilet, samt (iii) ekspertintervjuer gjennomført i 2013 med en statssekretær og en seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, og direktøren og en avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet. I tillegg er det gjort en analyse av gjeldende bestemmelser, slik de kommer til uttrykk i Forskrift til opplæringslova og Rammeverket for eksamen av 2017. Artikkelen avdekker manglende avklaringer av eksamens formål og peker på at dette kan føre til at politikere og andre policyutviklere forvalter og videreutvikler eksamenssystemet på sviktende grunnlag. Videre kan det føre til at Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen og andre tilsynsmyndigheter, skoleeiere, skoleledere, lærere, foreldre og elever bruker eksamensdata på uheldige måter. Artikkelen konkluderer med at lovverk, forskrift og rammeverk for eksamen bør gjennomgås og endres til eksplisitt å uttrykke de rollene eksamen skal fylle og ikke. Slik kan man få et bedre utgangspunkt for å utvikle eksamensprøver og sikre hensiktsmessig bruk av eksamensresultater både nasjonalt og lokalt.

Tittel

The multiple roles of national exams in the certification, governing and support of learning and instruction in Norwegian secondary education.

Sammendrag

What are the roles of the national exams in the Norwegian school system? The regulations of the Education Act simply state that exam marks should reflect the student’s competency upon completing the education. This article demonstrates that policy documents and policy-makers express a range of expectations in the use of exam results. By integrating theoretical and empirical encounters, the article identifies three roles of educational assessment: to certify, govern and support learning and instruction. This conceptual framework is used to analyse the formally defined purposes of the exams and intended and unintended functions of the examination system. The article is based on three types of historical data: (i) Ministry reports to the Parliament («white papers»), (ii) the annual report of the National Agency for Education and Training («The Education Mirror») and (iii) expert interviews undertaken in 2013 with a state secretary and a government official in the Ministry of Education and Research, and the general director and department director of the National Agency for Education and Training. Additionally, it analyses current regulations of the Education Act and the «The Examination Framework» of 2017. The article illuminates that clarification of the purposes of the exams is insufficient and maintains that this may lead politicians and other policymakers to undertake insufficient approaches to the administration and development of the examination system. Further, it can cause inappropriate use of examination data by the executive agency, school inspectors, municipalities, school leaders, teachers, parents and students. The article concludes that legislation, regulations and the Examination Framework should be reviewed and changed to explicitly state the roles the examination system is expected to fulfil. This way, one may achieve a better foundation for the development of exams and facilitate sound use of exam data both nationally and locally.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Sverre Tveit

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Rolf Vegar Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Educational Measurement ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2