Cristin-resultat-ID: 1688589
Sist endret: 30. april 2020 09:26
Resultat
Rapport
2019

Kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal

Bidragsytere:
 • Gøril Groven
 • Maria Sandsmark
 • Bjørn Tore Nystrand og
 • Sølve Mikal Nerland

Utgiver/serie

Utgiver

Møreforsking Molde

Serie

Rapport (Møreforsking Molde)
ISSN 0806-0789

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 1901
Antall sider: 33
ISBN: 9788278303078

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal

Sammendrag

Møreforsking har på oppdrag fra Kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomført en todelt kartlegging av kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal. Første del er en surveyundersøkelse rettet mot alle ansatte i biblioteker i Møre og Romsdal. Andre del består av telefonintervju med sju biblioteksjefer. Surveyundersøkelsen speiler bibliotekansatte som i stor grad opplever at de har tilstrekkelig realkompetanse innenfor sine fagfelt, der formidling av individuelle lesetips og å bistå brukere digitalt fremheves. Likevel uttrykkes det behov for mer formidlings‐ og IKT‐kompetanse og da særlig rettet mot nye typer arrangement og prosjektaktiviteter. Ressurssituasjonen, både med hensyn til økonomi, fysiske lokaler og stillinger, er en gjennomgående utfordring, særlig med forventningen om meråpne bibliotek. Analysen av de kvalitative intervjuene understøtter funn i surveyundersøkelsen om en krevende ressurssituasjon. Nye oppgaver har kommet til uten at budsjett og stillingsressurser har økt tilsvarende, og biblioteksjefene beskriver en arbeidshverdag som favner over alt og der de først og fremst mangler flere hender. Det administrative og mer strategisk arbeidet, som ideutvikling, må ofte skyves på. I kraft av sin identitet som folkeopplyser, yter biblioteket en sosial velferd både til enkeltpersoner og grupper. Gratisprinsippet medfører imidlertid at mange brukere tar kontakt for å få praktisk hjelp som ligger vidt utenfor det bibliotekfaglige. Det synes som det er et gap mellom samfunnsnytten av disse tjenestene og anerkjennelse i kommunene. De intervjuede biblioteksjefene er i varierende grad interesserte i et lederutviklingskurs fra fylkesbiblioteket, og flere fremhever at deres egen eierkommune er en mer relevant tilbyder. Fra fylkesbiblioteket ønsker biblioteksjefene «korte, kompetansehevende kurs» for alle ansatte, relatert til nye typer formidlingsaktiviteter, samt arbeidsavlastende tiltak som fellesoppgaver på tvers av kommunene, eller «arrangements‐pakker». Et klart råd fra biblioteksjefene er at utformingen av et lederutviklingsprogram må ta høyde for store forskjeller i det å lede og drifte store versus små bibliotek.

Bidragsytere

Gøril Groven

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking

Maria Sandsmark

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking

Bjørn Tore Nystrand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking
Aktiv cristin-person

Sølve Mikal Nerland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking
1 - 4 av 4