Cristin-resultat-ID: 1689935
Sist endret: 3. april 2019, 11:51
Resultat
Rapport
2019

Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II

Bidragsytere:
 • Lisbet Grut
 • Jan Wilhelm Lippestad
 • Kjersti Nesje
 • Per O Aamodt
 • Dorothy Sutherland Olsen
 • Lars Chr. Monkerud
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 2019:00317
Antall sider: 26
ISBN: 978-82-14-06828-3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II

Sammendrag

Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer med et lite utvalg nøkkelaktører. Intervjuene viser at kommunene lager oversikter over behov i egen kommune, og planarbeid ligger som grunnlag for utviklingsarbeidet. Virkemidler og tiltak i K2020 gir tilskudd til utdanninger på mange nivå. Mange av tilskuddene svarer på kommunenes behov og stimulerer faglig utvikling. Midler til høyere- og videre utdanning er klart viktigst for kommunene, og bør få større plass i den videre strategien. Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen blir i liten grad ivaretatt ifølge brukerinformantene. Det synes å være enighet om at økt kompetanse gir økt kvalitet i tjenesten. Mange utenforliggende forhold spiller inn for at kommunene skal nyttiggjøre seg midlene. Jo lengre avstand til FoUinstitusjoner, jo vanskeligere å nytte utdanningstilbud. Rammebetingelsene for utdanningsinstitusjonens studietilbud ser også ut til å ha betydning for tilbudet. Det synes å være enighet om at strukturer som stimulerer kommunikasjon og deltagelse i nettverk gir økt kvalitet i tjenesten. Kontakt og kommunikasjon med hhv. fylkesmann og andre kommuner i egen region er viktig. Utfordringer: K2020 stimulerer i liten grad kommunene til å sette av egne midler til utviklingsarbeid. Det er uklart om K2020 fører til nytenkning og nyskaping i helse- omsorgssektoren. Det er vanskelig å si noe om hvorvidt K2020 i seg selv stimulerer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, noe som fremheves som avgjørende for at kommunene skal utvikle tjenester som møter framtidige helse- og omsorgsutfordringer. Det bør komme tydeligere fram hvordan strategiene i K2020 er knyttet til eller grenser mot andre store offentlige satsinger som er innrettet mot å utvikle kommunal helsesektor. Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Bidragsytere

Lisbet Grut

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Jan Wilhelm Lippestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
Aktiv cristin-person

Kjersti Nesje

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Per O Aamodt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Dorothy Sutherland Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »