Cristin-resultat-ID: 1708562
Sist endret: 6. april 2020 14:11
Resultat
Rapport
2019

"Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger

Bidragsytere:
 • Helene Marie Kjærgård Eide og
 • Anne Homme

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Antall sider: 100
ISBN: 978-82-8408-027-7

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger

Sammendrag

Rapporten bygger på en undersøkelse av hvordan økt pedagogtetthet skaper nye betingelser for organisering og faglighet i barnehagen, og hvordan organisering og faglighet knyttes til kvalitet. I rapporten presenteres funn fra på en intervjuundersøkelse utført i fire Kanvas-barnehager og fire kommunale barnehager i Bergen, samt resultater fra Brukerundersøkelsen 2019 som er gjennomført blant alle foreldre med barn i barnehager i Bergen kommune. Undersøkelsen avdekker at barnehagene varierer i ansvars- og oppgavefordelingen mellom pedagogene og mellom pedagoger og andre ansatte. Barnehagens organisering og ledelse påvirker pedagogrollene i den enkelte barnehagen. Alle assistenter og fagarbeidere erfarer at flere pedagoger i barnehagen skaper endring i egen arbeidssituasjon og egne forventninger til pedagogene. Spørsmålet om økt pedagogtetthet fører til økt kvalitet, må ses i sammenheng med en kompleks kvalitetsforståelse som kommer til uttrykk i barnehagene. Undersøkelsen har identifisert hvordan økt andel pedagoger innfrir noen av forventningene og dermed ses som indikasjon på økt kvalitet. Undersøkelsen viser også at barnehagene oppnår disse forventningene i ulik grad. Barnehagene erfarer i ulik grad at pedagogene har mer tid sammen med barna. Flere pedagoger kan gi større muligheter for tidlig innsats til barn med spesielle behov. Kontakten med foreldre kan styrkes. Ansattes faglighet, for eksempel knyttet til fordypning i rammeplanens fagområder og veiledning, kan utnyttes på en bedre måte. Flere pedagoger kan fremme økt faglig bevissthet i det konkrete arbeidet med barna, og skape bedre vilkår for kvalitetssikring av arbeidet. En klar fordeling av arbeidsoppgaver kan gjøre arbeidet mer oversiktlig og fremme trivsel og trygghet i pedagogrollen. Det er viktig å være observant på hvordan pedagogressursen brukes, fordi en rekke av pedagogenes oppgaver trekker oppmerksomhet og ressurser bort fra barna. Møtevirksomhet, planlegging og dokumentasjon er de oppgavene som erfares mest truende i så måte. Møter, planlegging og dokumentasjon er viktig, men utfordrer samtidig tiden til samvær med barna, og gir økt arbeidspress på assistenter og fagarbeidere. Konkurranserelaterte forventninger som at barnehagene skal utvide åpningstiden uten tilpasninger i bemanningsnormen, forsterker denne trusselen. Foreldres tilfredshet kan være en viktig målestokk for barnehagenes videre utvikling og utnyttelse av økt pedagogressurs. Undersøkelsen kan ikke konkludere med at foreldre ser økt pedagogtetthet i relasjon til kvalitet i barnehagen, men foreldrene er generelt tilfreds med barnehagen de benytter. Brukerundersøkelsen indikerer at barnehagens organisering har betydning for foreldres kjennskap til ansattes utdanningsbakgrunn. Et tiltak for å sikre at pedagogene har et tettere samarbeid/kontakt med foreldrene, kan være at pedagogene går yttervakter, slik at de treffer foreldre enten om morgenen eller ettermiddagen, når de bringer og henter barna. De sentrale funnene understreker betydningen av å være bevisst på hvordan økte pedagogressurser kan tilføre faglighet og kvalitet. Barnehagene har ulike utgangspunkt. De er ulike i størrelse, organisering og barnegrupper, og de har ulike bygninger og lokaler å drive barnehage i. Disse forholdene gir ulike muligheter for å utnytte en økning i pedagogressursen. Pedagogene kan få mer tid sammen med barna dersom de blir fritatt for administrative oppgaver. Det er også en løsning med en organisering av lederteam, faggrupper eller lignende, der ikke alle pedagogene er med samtidig. Etablering av faggrupper eller giren pedagog ansvar for fagområde(r), gir mulighet for å utnytte ansattes fagkompetanse. Det gir gode muligheter for å styrke arbeidet med rammeplanens fagområder og målsettinger, samt til veiledning.

Bidragsytere

Helene Marie Kjærgård Eide

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen

Anne Dåsvatn Homme

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anne Homme
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2