Cristin-resultat-ID: 1718926
Sist endret: 26. september 2019 12:03
Resultat
Rapport
2019

Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018

Bidragsytere:
 • Øyvind Solem
 • Eva Marita Ulvan
 • Anders Lamberg
 • Morten Andre Bergan
 • Torbjørn Forseth
 • Sven Erik Gabrielsen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for naturforskning

Serie

NINA rapport
ISSN 1504-3312
e-ISSN 1504-3312
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 1630
Antall sider: 93
ISBN: 978-82-426-3373-6

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018

Sammendrag

Denne NINA-rapporten presenterer resultater fra fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i forbin-delse med påleggsundersøkelser i Orklavassdraget i 2018. Undersøkelsene omfatter videotel-ling av fisk ved Bjørsetdammen, drivtelling av gytefisk på høsten, rapportering av fangst med beregning av beskatningsrater, kartlegging av kjønnsfordeling hos laks, årlige analyser av vann-føringsforhold i reguleringspåvirkete områder, habitatkartlegging med plan for områdene opp-strøms Brattset kraftstasjon, samt kartlegging av munningsområder til sidevassdrag. I tillegg pre-senteres resultater fra ungfiskundersøkelser etter en delvis blokkering av tappeluke til minste-vannføringsløpet ved Bjørsetdammen vinteren 2018. Det har blitt gjennomført videoovervåking på Bjørsetdammen i Orkla fra 2013 til 2018. Det ble i 2018 registrert at 4091 oppvandrende laks og 661 sjøørret passerte dammen. Den registrerte oppvandringen i 2018 var den høyeste for begge arter de siste seks årene. Hver passerende laks ble kjønnsbestemt ut fra morfologiske kriterier. I tillegg ble et stereokamerasystem brukt for å måle kroppslengde. Ved hjelp av disse to parameterne og fangststatistikken for elva ovenfor Bjørsetdammen, ble gytebiomassen av hunnlaks ovenfor Bjørsetdammen beregnet til 13 695 kg. Dette er nesten 3 000 kg mer enn i hver av de to foregående årene. Nedenfor Bjørsetdammen er det i årene 2013 til 2018 gjennomført drivtelling av gytefisk. Denne drivtellingen vil sammen med videoovervåkingen på Bjørsetdammen og fangststatistikken gjøre det mulig å beregne et totalt innsig av laks til vassdraget. I 2018 var forholdene for drivtelling dårlige, og kun 19 % av totalt 37 km ble undersøkt. På den undersøkte delstrekningen (Bjørset-dammen til Rye) ble det registrert totalt 650 villaks og 5 oppdrettslaks. Sammenlignet med tel-linger på tilsvarende del av elva tidligere år, var antall registrerte laks det nest høyeste i seks-årsperioden. Den samlede fangsten av laks (avlivet og gjenutsatt) var lavere i 2018 enn i 2017, både på antall- og vektbasis. Andelen gjenutsatt laks var svært høyt nivå (64 %, på vektbasis). Beskatningen ble redusert til ca. 15 % (all fisk) i 2018, den laveste i tidsserien etter 1993. Foreløpige vurde-ringer tyder på at gytebestandsmålet ble nådd med god margin i 2018. Endelig vurdering kom-mer i rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i juni 2019. Det var totalt sett en overvekt av hunnlaks (71 %) blant skjellprøvene som ble benyttet til å be-stemme kjønn ved bruk av genetisk analyse. Fordelt på størrelseskategorier var det 44 %, 79 % og 64 % hunnlaks blant henholdsvis smålaks, mellomlaks og storlaks. Kjønnsbestemmelsen av den radiomerkede laksen fra videoovervåkningen samsvarte med resultatene fra de genetiske analysene. Basert på tidsseriene for driftsvannføring ved Brattset og Grana kraftverk finner vi at det har vært en økning i antall tilfeller med rask reduksjon i vannføring i perioden 1.1.2000-31.12.2018. Grana kraftverk er det som i størst grad driftes med døgnvariabel vannføring, hvor produksjonen i pe-rioder veksler mellom ingen og maksimal produksjon. Det er hovedsakelig i perioden august til desember det er episoder med rask nedkjøring ved Grana kraftverk. Brattset kraftverk har også døgntilpasset produksjon, men denne er mindre regulær og varierer mer i amplitude. Her er det flest nedkjøringer i dagslys på våren og tidlig sommer. NØKKELORD : Orkla, kraftutbygging, overvåking, kartlegging, tiltaksrettet, habitatforbedring, gytegrus, sidevassdrag, munningsområder, ungfisktetthet, laks, sjøørret

Bidragsytere

Øyvind Solem

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA laksefisk ved Norsk institutt for naturforskning

Eva Marita Ulvan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA laksefisk ved Norsk institutt for naturforskning

Anders Lamberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Andre institusjoner

Morten Andre Bergan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA laksefisk ved Norsk institutt for naturforskning

Torbjørn Forseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA akvatisk naturmangfold ved Norsk institutt for naturforskning
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »