Cristin-resultat-ID: 1738857
Sist endret: 21. oktober 2019, 09:55
Resultat
Rapport
2019

Grønn vekst i blå næring? Miljørettet innovasjon i norsk lakseoppdrett

Bidragsytere:
 • Irja H Vormedal
 • Mari Lie Larsen og
 • Karoline Hægstad Flåm

Utgiver/serie

Utgiver

Fridtjof Nansens Institutt

Serie

FNI report
ISSN 1893-5486

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 3/2019
Antall sider: 40
ISBN: 978-82-7613-718-7

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Grønn vekst i blå næring? Miljørettet innovasjon i norsk lakseoppdrett

Sammendrag

Denne rapporten ser nærmere på hvordan norske myndigheter fremmer miljørettet innovasjon innenfor en av våre aller viktigste næringer: lakseoppdrett. Rapporten tar for seg en rekke ulike forvaltningstiltak og incentivordninger som alle har som fellesnevner å skulle bidra til mer bærekraftig drift og utvikling av nye løsninger på næringens kanskje største miljøproblem: Lus og rømming. Rapporten ser på mulige effekter av disse tiltakene, både i smal og litt bredere forstand. Den vurderer hvorvidt de har fungert etter hensikten, hvorvidt næringens lus- og rømmingsproblemer faktisk har blitt mindre, og hvorvidt tiltakene har bragt med seg andre og mer utilsiktede konsekvenser. Rapporten finner at politikken bare delvis har fungert etter hensikten. Strengere lusekrav har riktignok ført til lavere lusenivåer i merdene, men i fjordene og elvene rundt er smitteproblemet fortsatt betydelig. Fremfor alt har lusekravene ført til et langt tøffere behandlingsregime – med hyppigere avlusninger, medfølgende velferdsutfordringer og økt dødelighet for oppdrettsfisken. Også for rømmingsproblemet er bildet todelt – den langsiktige trenden er positiv, men mørketallene kan være store, og det siste året har utviklingen også gått feil vei. Tiltakene har likefullt stimulert til betydelig innovasjon og teknologiutvikling i næringen. Ordningen med «grønne tillatelser» må kunne sies å ha vært en parentes, men både forskningstillatelser og utviklingstillatelser har frembragt både store og innovative prosjekter. Ikke minst har sistnevnte skapt et «race» mot nye teknologier og nye produksjonsmuligheter for næringen. Rapporten retter likevel et kritisk blikk på utviklingstillatelsene, som medfører en raus subsidiering i en ellers lønnsom bransje, og som så langt har kommet bare et fåtall og til dels store aktører til gode. Den kommersielle realiserbarheten ved noen av prosjektene er også høyst diskutabel. Overordnet spør rapporten om myndighetene i for stor grad fremmer rent mekaniske, operasjonelle løsninger på næringens miljøproblemer, mens løsninger innenfor biologi eller genetikk ikke blir like eksplisitt stimulert. Rapporten konkluderer med at et bredere sett med virkemidler bør tas i bruk for å redusere oppdrettsnæringens miljøavtrykk: Restrukturering, mer effektiv og hensiktsmessig arealbruk langs kysten, og, ikke minst, et tettere samarbeid internt i bransjen.

Bidragsytere

Irja H Vormedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fridtjof Nansens institutt

Mari Lie Larsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fridtjof Nansens institutt

Karoline Hægstad Flåm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fridtjof Nansens institutt
1 - 3 av 3