Cristin-resultat-ID: 1750982
Sist endret: 7. april 2021, 10:44
Resultat
Rapport
2019

Disease-modifying treatments for relapsing remitting multiple sclerosis, including rituximab. A health technology assessment.

Bidragsytere:
 • Torunn Elisabeth Tjelle
 • Christopher James Rose
 • Ingrid Kristine Ohm
 • Eva Flovild Pike
 • Lise Lund Håheim
 • Julia Bidonde
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Antall sider: 174
ISBN: 978-82-8406-019-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Disease-modifying treatments for relapsing remitting multiple sclerosis, including rituximab. A health technology assessment.

Tittel

Sykdomsbegrensende legemidler for behandling av attakkpreget multippel sklerose, inkludert rituximab. En metodevurdering.

Sammendrag

Hovedbudskap Multippel sklerose er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet. Det finnes i dag ingen behandling som kan kurere MS, men det finnes flere legemidler som kan bremse utviklingen av sykdom-men. Vi har systematisk vurdert effekt og sikkerhet av flere av disse le-gemidlene. Vi har hentet data fra både randomiserte og ikke-ran-domiserte kontrollerte studier. Vi inkluderte rituksimab i analy-sene siden dette brukes for MS-behandling i Norge selv om det ikke har markedsføringstillatelse for denne sykdommen. Vi inkluderte 35 randomiserte kontrollerte studier og 11 ikke-randomiserte kontrollerte studier basert på registerstudier. Vi sammenlignet resultatene for de forskjellige legemidlene ved å bruke nettverksmetaanalyser. I dette arbeidet inngikk det vurde-ringer og analyser av hvor like de inkluderte studiene er. Der de ikke var like, kunne det forklares. Basert på tilgjengelige resultater fant vi at alemtuzumab er den beste behandlingen med hensyn på attakkrate, mens ocrelizumab og alemtuzumab sannsynligvis er like gode for å hindre sykdoms-progresjon. Rituksimab hadde lavest risiko for alvorlige bivirk-ninger og seponering på grunn av bivirkninger, men studiene som lå til grunn for disse resultatene var ikke-randomiserte stu-dier, og tilliten til resultatene er derfor lav. Rangeringen av behandlingene er basert på tilgjengelige resultat og statistiske modeller, og i mange tilfeller er konfidensinterval-let overlappende for de behandlingene som rangeres høyest, hvil-ket betyr at rangeringene ikke er absolutte størrelser. De inkluderte studiene rapporterte veldig få dødsfall og også få spesifikke alvorlige bivirkninger som progressive multifocal leu-koencephalopathy (PML), kreft, sykdom i skjoldbruskkjertelen og leversykdom. Vi analyserte derfor ikke disse dataene, men telte kun opp antall tilfeller for hver behandling og sykdom. Resultatene fra attakkrate og sykdomsprogresjon er brukt i en helseøkonomisk analyse og er publisert i en separat rapport.

Bidragsytere

Torunn Elisabeth Tjelle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Christopher James Rose

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Kristine Ohm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Eva Flovild Pike

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Lise Lund Håheim

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Lise Lund Håheim
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »