Cristin-resultat-ID: 1786485
Sist endret: 30. januar 2020 13:33
Resultat
Rapport
2019

Kartlegging av krypsiv manuelt og med drone - en pilotstudie

Bidragsytere:
 • Gaute Velle
 • Tobias Herbert Kurz og
 • Benjamin Dolva

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Norwegian Research Centre AS

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2019
Hefte: 353
Antall sider: 55

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Biologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av krypsiv manuelt og med drone - en pilotstudie

Sammendrag

I denne studien har vi kartlagt krypsiv og fiskehabitater i Otra fra Brokke til Ose. Først ble hele strekningen kartlagt manuelt. Deretter undersøkte vi om det var mulig å bruke drone til å reprodusere resultatet fra deler av strekningen. Dronene hadde påmontert standard kamera, multispekter kamera og hyperspekter kamera. Totalt elveareal som ble kartlagt var 4 735 501 m2. Krypsiv dekket 50,6 % av strekningen og med størst krypsivforekomster i Rysstadbassenget og rundt Storøy. Alge og mose dekket til sammen 27 % av bunnarealet, mens flotgras (Sparganium angustifolium) var den vanligste makrofytten etter krypsiv med 0,8 % dekningsgrad. Sand var det vanligste sedimentet på elvebunnen med 16,4 % dekningsgrad. Områder med potensielt gunstige gyteforhold for fisk med optimalt substrat og strømhastighet ble registrert i flere strekninger. Bildebehandlingen av dronebilder viste at vegetasjonstypene til en viss grad hadde ulikt fingeravtrykk i form av spektralt signal. Disse forskjellene kom best frem ved bruk av hyperspekter kamera, og til dels også ved bruk av multispekter kamera. Kartlegging ved hjelp av drone førte til at krypsivutbredelsen ble underestimert, og spesielt fordi krypsiv ble feiltolket som alge. Feiltolkningen kan komme av at fargespekteret endres gjennom vannsøylen slik at vegetasjonen får ulike signaler på grunt og på dypt vann, samt refleksjoner i vannet og ugunstige og varierende lysforhold. Metodene er tidkrevende og vi mener det fremdeles for tidlig med fullskala kartlegging av krypsiv med drone, og spesielt med hyperspekter kamera. Likevel kan metodene vise seg å fungere godt når standard verktøy blir tilgjengelig, og vi mener spesielt at resultatene tyder på at man potensielt kan oppnå gode resultater ved bruk av hyperspekter kamera.

Bidragsytere

Gaute Velle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Tobias Herbert Kurz

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Benjamin Dolva

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3