Cristin-resultat-ID: 1804477
Sist endret: 31. mars 2020 11:04
NVI-rapporteringsår: 2020
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2020

Asylsøkeres helse og bruk av helsetjenester i Norge

Bidragsytere:
 • Marit Synnøve Berg
 • Melanie Lindsay Straiton
 • Eirik Vikum
 • Sonja Lynn Myhre
 • Anders Skyrud Danielsen og
 • Unni Gopinathan

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2020
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Asylsøkeres helse og bruk av helsetjenester i Norge

Sammendrag

BAKGRUNN I løpet av høsten 2015 kom det mange asylsøkere til Norge, og det har vært etterspurt mer kunnskap om denne gruppens helse. Målet med denne utforskende litteraturoversikten var å undersøke kunnskapsstatus om asylsøkeres helse og bruk av helsetjenester i Norge. KUNNSKAPSGRUNNLAG Det ble gjort to litteratursøk for periodene 2007–17 og 2017–19 i 12 databaser med emneord «refugees» og beslektede begreper, med et filter for forskning gjennomført i eller om Norge og som var publisert på norsk eller engelsk. Først ble tittel og sammendrag lest, og deretter ble relevante artikler lest i fulltekst. Publikasjoner som omhandlet asylsøkere i Norge og var relatert til helse og/eller bruk av helsetjenester, ble inkludert. RESULTATER 28 publikasjoner møtte inklusjonskriteriene: 22 fagfellevurderte artikler og 6 rapporter. De hyppigste temaene som var omhandlet, var psykisk helse og infeksjonssykdommer. Andre temaer var ernæring, funksjonsnedsettelse og helsetjenester. FORTOLKNING Lite forskning er gjort på asylsøkeres helse og bruk av helsetjenester. Forskning om asylsøkeres helse i Norge omhandler hovedsakelig psykisk helse og smittsomme sykdommer, og det er lite forskning på øvrige somatiske lidelser.

Tittel

Asylum seekers' health and use of healthcare services in Norway

Sammendrag

BACKGROUND Many asylum seekers arrived in Norway during autumn 2015, and there has been a call for more knowledge regarding the health of this group. The aim of this exploratory literature review was to investigate the state of knowledge about asylum seekers’ health and use of healthcare services in Norway. MATERIAL AND METHOD We conducted two literature searches for the periods 2007−2017 and 2017−2019 in 12 databases using the keywords ‘refugees’ and related terms, with a filter for research undertaken in or about Norway and published in Norwegian or English. The title and summary were read first, after which relevant articles were read in full text. Publications concerning asylum seekers in Norway and related to health and/or use of health services were included. RESULTS A total of 28 publications met the criteria for inclusion: 22 peer-reviewed articles and six reports. The most common topics were mental health and infectious diseases. Other topics that the studies dealt with were nutrition, functional impairment and healthcare services. INTERPRETATION Little research has been undertaken on asylum seekers’ health and use of healthcare services. Research on asylum seekers’ health in Norway primarily concerns mental health and infectious diseases, and there is little research on other somatic disorders.

Bidragsytere

Marit Synnøve Berg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Oslo

Melanie Lindsay Straiton

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Eirik Vikum

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Sonja Lynn Myhre

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Anders Skyrud Danielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »