Cristin-resultat-ID: 1837031
Sist endret: 5. oktober 2020, 11:38
Resultat
Mastergradsoppgave
2009

Vaklende verdighet og ustø krykker.En kvalitativ studie om eldre pasienter med lårhalsbrudd, og deres erfaringer med ivaretakelse av verdighet under sykehusopphold. Masteroppgave ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Universitetet i Oslo.

Bidragsytere:
  • Tone Stikholmen

Utgiver/serie

Utgiver

T. Stikholmen

Om resultatet

Mastergradsoppgave
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 127

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vaklende verdighet og ustø krykker.En kvalitativ studie om eldre pasienter med lårhalsbrudd, og deres erfaringer med ivaretakelse av verdighet under sykehusopphold. Masteroppgave ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Studiens mål er å få frem eldre pasienter med lårhalsbrudd sine erfaringer med ivaretakelse av verdighet. Disse erfaringene kan bidra med forståelse og innsikt til den kliniske sykepleieforskningen, og i sitt omfang bedre praksis. Studiens hensikt er å få innsikt i begrepet verdighet og ivaretakelse av den, slik det forstås og erfares av den eldre pasient med lårhalsbrudd. Litteraturgjennomgang: Studien vil ved hjelp av ulik litteratur og forskning belyse elementer vedrørende studiens målgruppe, begrepet verdighet og ivaretakelse av den, og noen tidligere pasienterfaringer. Edlunds (2002) begrepsmessige modell av verdighet er benyttet som teoretisk rammeverk. Metode: Studien er kvalitativ og har et utforskende/beskrivende design. Hermeneutisk tilnærming er valgt.Innsamling av data skjedde ved hjelp halvstrukturerte intervju av ni eldre pasienter med lårhalsbrudd. Malteruds (2003) analysemetode, systematisk tekstkondensering, er benyttet. Funn: Verdighet beskrives som en indre opplevelse, og ivaretakelse av den skjer ved hjelp av ytre påvirkninger. Foruten å vise til hvilken situasjon respondentene var i når de kom til sykehuset, hvordan dette truet deres verdighet og hvilke behov dette medførte, synliggjør de ytre påvirkningene betydningen av relasjoner, ivaretakelse, å bli hørt og tatt på alvor og å bli sett som menneske. Respondentenes erfaringer er avhengig av hvordan disse elementene blir ivaretatt. Konklusjon: Den indre opplevelse av verdighet har sitt opphav i menneskets iboende verdighet og i menneskets historie og verdier. Ivaretakelse av verdighet skjer i relasjon til andre mennesker, og det er av avgjørende betydning at relasjonen inneholder elementer som er styrkende for den. Respondentenes erfaringer viser at helsetjenesten som system ikke alltid gir grobunn for slike elementer. Likevel uttrykker respondentene en positiv holdning til sykehusoppholdet og ivaretakelsen av verdighet. Dette må ses i sammenheng med at respondentene har vanskelig for å uttrykke behov, klage og stille krav til helsepersonellet.

Bidragsytere

Tone Stikholmen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1