Cristin-resultat-ID: 1859390
Sist endret: 14. desember 2020 10:52
Resultat
Rapport
2020

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020 - Sluttrapport til Mattilsynet

Bidragsytere:
 • Rune Nilsen
 • Rosa Maria Serra Llinares
 • Anne Dagrun Sandvik
 • Ingrid Askeland Johnsen
 • Agnes Marie Mohn
 • Ørjan Karlsen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Havforskningsinstituttet

Serie

Rapport fra havforskningen
ISSN 1893-4536

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Hefte: 2020 - 46
Antall sider: 81
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020 - Sluttrapport til Mattilsynet

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2020 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive lakseluskopepoditter i vannmassene ble som tidligere år kjørt ukentlig for hele Norskekysten. Innsatsen på overvåking av utvandrende postsmolt laks er holdt på samme nivå som i 2019. På sjøørret er innsatsen i overvåkingen i 2020 differensiert mellom tradisjonell tilstandsbekreftelse og utvidet overvåking i seks fokusområder langs kysten. Som en konsekvens av dette er det undersøkt færre stasjoner i 2020 enn tidligere år, mens overvåkingen i fokusområdene er intensivert. Vaktbur ble i 2020 kun benyttet i Hardangerfjordsystemet. I tillegg ble det forsøkt å benytte spesialbyggede ruser til fangst av utvandrende laks ved to lokaliteter. Det ble gjort undersøkelser med en eller flere av ovennevnte metoder i samtlige 13 produksjonsområder langs kysten. Feltarbeidet i NALO startet 27. april i Sør-Norge og ble avsluttet 26 juli i Øst-Finnmark. Resultatene er presentert med kart, tabeller og figurer for hvert av de 13 produksjonsområdene fra sør til nord. I tillegg er mer detaljerte resultater oppgitt i tabeller i et eget appendiks til rapporten. Den etablerte grensen for begynnende negativ fysiologisk effekt fra lakselus er på 0,1 lus per gram kroppsvekt, og er illustrert i de fleste figurene. I oppsummeringen er det gjort en helhetlig vurdering av lusesituasjonene på vill laksefisk langs hele kysten både i 2020 og i et litt lengre perspektiv. Vurdering av risiko for vill laksefisk er ikke gjort i denne rapporten. Begrepene lite, moderat og mye benyttes for å illustrere forskjeller i tid og rom og er derfor ikke definert kvantitativt. Resultatene er vist for hvert av de 13 produksjonsområdene, mens oppsummeringen er mer generell. I tillegg blir det gitt en kort presentasjon om utvikling av effektindikator for lakselus på sjøørret og en statusoppdatering på datainnsamling i forbindelse med evaluering av nasjonale laksefjorder.

Bidragsytere

Rune Nilsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smittespredning og sykdom ved Havforskningsinstituttet

Rosa Maria Serra Llinares

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smittespredning og sykdom ved Havforskningsinstituttet

Anne Dagrun Sandvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Oseanografi og klima ved Havforskningsinstituttet

Ingrid A. Johnsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingrid Askeland Johnsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Oseanografi og klima ved Havforskningsinstituttet

Agnes Marie Mohn

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smittespredning og sykdom ved Havforskningsinstituttet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »