Cristin-resultat-ID: 1874571
Sist endret: 19. januar 2021 15:25
Resultat
Rapport
2021

Sluttrapport VårMat.- VårMat - strategisk satsing på persontilpasset mat 2018-2020

Bidragsytere:
 • Guro Helgesdotter Rognså
 • Øydis Ueland
 • Diana Lindberg
 • Ida Synnøve Bårvåg Grini
 • Siril Alm
 • Stian Gjerstad Iversen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nofima AS

Serie

Nofima rapportserie
ISSN 1890-579X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Hefte: 3/2021
Antall sider: 29
ISBN: 978-82-8296-667-2
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sluttrapport VårMat.- VårMat - strategisk satsing på persontilpasset mat 2018-2020

Sammendrag

Dette er sluttrapporten for VårMat-satsingen i Nofima - en intern strategisk satsing på persontilpassing av mat, som har gått i perioden 2018 til 2020. Målet for satsingen var å samordne, videreutvikle og øke Nofimas samlede kunnskap om persontilpassing av mat, og gjøre Nofima til en foretrukket kompetanseleverandør og samarbeidspartner for beslutningstagere, organisasjoner og matindustri i Norge og internasjonalt innen feltet. Persontilpassing av mat har etablert seg som et viktig forskningsfelt internasjonalt, og også som en stor mattrend de senere årene, noe som gjør kompetansefeltet høyaktuelt. Deler av norsk matbransje har historisk hatt et tradisjonelt fokus, men internasjonalt ser man nå raske og store endringer i forbrukerpreferanser og matproduksjon, noe som øker viktigheten av og etterspørselen etter tidsrelevant kunnskap. Satsingen har hatt god måloppnåelse for perioden. VårMat har ført til tettere samarbeid på tvers av prosjekter, divisjoner og lokaliteter i Nofima. Aktiviteter innen persontilpassing av mat har i tillegg hatt ringvirkninger og ført til økt samarbeid i andre prosjekter. På kort tid har satsingen vært involvert i mange prosjekter og søknader (se avsnitt 3.2.5). Nofimas samlede kunnskap innen persontilpassing av mat i Nofima er dessuten synliggjort eksternt gjennom økt kommunikasjonsvirksomhet i perioden 2018–2020. En oppsummering gir 29 vitenskapelige artikler (under utarbeiding eller publisert), 29 vitenskapelige postere og foredrag, 39 andre presentasjoner og minst 74 populærvitenskapelige artikler og medieoppslag, samt mye direkte næringslivskontakt. I tillegg kan 1 BSc-, 13 MSc- og 3 doktorgradsstudenter knyttes til VårMat-satsingen. Satsingen har allerede etter kort tid vist seg økonomisk og faglig vellykket da det i 2020 ble innvilget to JPI-prosjekter til Nofima med de ypperste europeiske fagmiljøene. Disse prosjektene har en økonomisk ramme til Nofima på 5,5 mill over tre år, og Nofima er koordinator på det ene prosjektet. Nofimas satsing på persontilpasset mat har vært grunnleggende for at prosjektene har fått den faglige tyngden som kreves for å få innvilget slike prosjekter. Arbeidsgruppen anbefaler at Nofima opprettholder sin tverrfaglige satsing på området persontilpasset mat. Dette vil sikre kontinuitet, videreføring og utvikling innen aktivitetene rundt persontilpassing av mat, med mål om å befeste Nofimas sterke rolle innen persontilpasset mat i Norge og i Europa.

Tittel

Final Report VårMat. VårMat – strategic research program on personalised food 2018-2020

Sammendrag

This is the final report for the VårMat-program in Nofima, an internal strategic program on personalized food, 2018-2020. The aim of VårMat was to coordinate, develop and increase Nofima’s interdisciplinary knowledge in the field of personalized food, and to make Nofima a provider of knowledge and preferred collaboration partner in this field for authorities, organizations and food industry in Norway and internationally. Personalized food is now established both as a broad international research area and as a large global food trend, which makes knowledge in this field very relevant for Nofima in the years to come. Segments of the Norwegian food industry still operate with a traditional approach, but with the rapid ongoing changes in international food production and consumer preferences, the importance and demand for up-to-date knowledge is increasing. The program has delivered successfully in all areas. VårMat has led to closer collaboration across projects, divisions and locations in Nofima. The activities related to personalized food have also had larger impacts and led to further collaboration in other projects and settings (not related to personalized food). In a short period of time, VårMat has been involved in numerous new projects and applications (see paragraph 3.2.5). Nofimas collective knowledge in the field of personalized food has been demonstrated externally through increased communication efforts from 2018 to 2020. A survey counts 27 scientific papers (in writing or published), 29 scientific posters and conference presentations, 39 other presentations and at least 74 popular scientific papers and media reports, in addition to extensive direct contact with the industry. One BSc, 13 MSc and 3 PhD students have been supervised by Nofima employees in relation to the program. The program has in a very short time demonstrated its economic and scientific value through two recent JPI grants that were a direct result of VårMat. These projects’ economic contribution to Nofima are 5,5 mill NOK over three years, Nofima is coordinator of one and Wp-leader of the other project, both involving the top European scientific groups. The project group’s clear recommendation is to continue the coordinated work related to personalized food. This will further consolidate Nofima’s strong position in personalized food in Norway and in Europe.

Bidragsytere

Guro Helgesdotter Rognså

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Prosessteknologi ved NOFIMA

Øydis Ueland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mat og helse ved NOFIMA

Diana Lindberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Råvare og prosess ved NOFIMA
Aktiv cristin-person

Ida Synnøve Bårvåg Grini

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sensorikk, forbruker og innovasjon ved NOFIMA

Siril Alm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Markedsforskning ved NOFIMA
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »