Cristin-resultat-ID: 1887091
Sist endret: 9. april 2021, 13:49
Resultat
Rapport
2020

Immunity after SARS-CoV-2 infection, 1st update – a rapid review

Bidragsytere:
  • Gerd Monika Flodgren

Utgiver/serie

Utgiver

Norwegian Institute of Public Health

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2020
Antall sider: 35
ISBN: 978-82-8406-090-3
Revidert utgave
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immunity after SARS-CoV-2 infection, 1st update – a rapid review

Sammendrag

Key messages This memo is an update of an earlier version, and the findings are based on rapid searches in PubMed, EMBASE, and supplementary searches for pre-prints. One researcher went through all search records, selected and summarised the findings. In the current situation, there is an urgent need for identifying the most important evidence quickly. Hence, we opted for this rapid approach despite an inherent risk of overlooking key evidence or making misguided judgements. We identified 20 new original papers from the database search and by manual searching of reference lists that were relevant to our research questions. This rapid review now includes 36 studies. Half of the included studies were pre-prints that had not been through peer review, and many studies had very small sample sizes. Does primary infection with SARS CoV-2 result in immunity, and if so, how long does the immunity last? We found limited evidence on immunity after infection with SARS-CoV-2. One study on rhesus macaque monkeys suggests that primary infection with SARS-CoV-2 may protect against reinfection. The study was small and did not provide any information on the duration of immunity. Two studies showed sustainable IgG levels one to two years after SARS-Cove infection, but whether this finding is generalizable to SARS-CoV-2 has still to be determined, also whether sustained levels of antibodies provide full or partial protection against reinfection. Is there cross-protection from SARS-CoV-2 infection after infection with seasonal corona viruses (sCoVs)? There is no direct evidence for cross-protection from SARS-CoV-2 infection after infection with sCoVs. How long does it take to develop SARS-CoV-2 specific antibodies, and what is the proportion of patients presenting seroconversion? Seroconversion rate and timing varied across studies and between IgM and IgG antibodies. Results from some of the studies suggest a median seroconversion timing around 10-14 days after disease onset, while some studies suggest a longer time (28 to 30 days or longer) for all patients to seroconvert. We believe that much of this variation is due to differences in the test sensitivity, but may also be due to differences in the immune response between different patient groups. 3 Key messages Does the rate of seroconversion and/or the timing depend on the severity of SARS-CoV-2 infection? The results for this question was mixed. While some studies reported no relationship between seroconversion and severity of COVID-19 disease, evidence from other studies suggest that a more rapid and higher antibody response may be related to the severity of disease. Also, seroconversion may not be a prerequisite for virus clearance, since asymptomatic patients, and people with undetectable levels of antibodies still manage to clear the virus. Can antibodies be transmitted from women infected with SARS-CoV-2 to the foetus via placenta and thus confer immunity in the infant? Results from two small studies (including in total 7 neonates) suggest that antibodies from SARS-CoV-2 infected women may be transmitted to the foetus during pregnancy, but the evidence is uncertain.

Tittel

Immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering – en hurtigoversikt

Sammendrag

Hovedbudskap Dette notatet er en oppdatering av en tidligere versjon, og baserer seg på raske søk i PubMed, EMBASE og to pre-print databaser. Én forsker gikk gjennom søketreff, valgte ut og oppsummerte resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, valgte vi denne framgangsmåten selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis. Etter søk i databaser og manuelle søk i referanselister identifiserte vi 20 nye original-publikasjoner som vi anså at var relevante for våre forskningsspørsmål. Etter oppdatering inkluderer denne hurtigoversikten 35 studier. Halvparten av de inkluderte studiene var pre-prints som ikke har vært gjennom peer-review, og mange studier hadde veldig få deltakere. Gir førstegangssmitte av SARS-CoV-2 immunitet , og hvor lenge varer denne immuniteten? Vi fant begrenset dokumentasjon om immunitet etter infeksjon med SARS-CoV-2. Én studie på rhesusaper kan tyde på at førstegangsinfeksjon med SARS-CoV-2 kan beskytte mot reinfeksjon, men studien var liten og ga ingen informasjon om varigheten av en eventuell immunitet. To studier viste vedvarende høye IgG-nivåer ett til to år etter infeksjon med SARS-CoV. Det er usikkert om disse resultatene fra SARS-CoV kan overføres til SARS-CoV-2, og om høye nivåer av antistoffer gir full eller delvis beskyttelse mot reinfeksjon. Kan infeksjon med andre koronavirus (sCoV) beskytte mot SARS-CoV-2 infeksjon? Det foreligger foreløpig ingen dokumentasjon for at infeksjon med sCoV kan gi kryssbeskyttelse mot SARS-CoV-2 infeksjon. Hvor raskt utvikler man SARS-CoV-2-spesifikke antistoffer, og hvor stor andel av pasientene gjennomgår serokonversjon? Serokonversjonsrate og –tid varierte mellom studiene og mellom IgM og IgG. Mange av de inkluderte studiene antyder at median tid for serokonversjon er omkring 10-14 dager etter sykdomsdebut, men noen studier antyder lenger serokonversjonstid (28 til 30 dager eller lenger). Vi antar at den observerte variasjonen i serokonversjonstid i stor grad skyldes varierende testsensitivitet, og kan også skyldes forskjeller i immunresponsen hos ulike pasientgrupper. Er det en sammenheng mellom serokonversjonrate eller- tid og infeksjonens alvorlighetsgrad? De inkluderte studiene rapporterte varierende resultater. Noen studier rapporterte at de ikke fant noen sammenheng mellom serokonversjon og alvorlighetsgraden av covid-19, mens andre studier knyttet alvorlig sykdom til raskere og kraftigere antistoffrespons. Serokonversjon ser ikke ut til å være en forutsetning for virusklarering, ettersom asymptomatiske pasienter og personer med svært lave antistoffnivåer også blir virusfrie. Kan mødre som smittes med SARS-CoV-2 overføre antistoffer til fosteret via morkake og dermed gi immunitet hos nyfødte? To små studier som inkluderte 7 spedbarn tyder på at gravide med SARS-CoV-2 infeksjon kan overføre antistoffer til fosteret, men dokumentasjonen er usikker.

Bidragsytere

Gerd Monika Flodgren

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1