Cristin-resultat-ID: 1918404
Sist endret: 25. juni 2021, 10:28
Resultat
Rapport
2021

Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet: Et forskningskart

Bidragsytere:
 • Lars Jørun Langøien
 • Christine Hillestad Hestevik
 • Patricia Sofia Jacobsen Jardim og
 • Hong Lien Nguyen

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 67
ISBN: 978-82-8406-201-3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet: Et forskningskart

Sammendrag

Hovedbudskap: Brukermedvirkning er nødvendig for å sikre gode tjenester til personer med psykisk helse- og rusutfordringer. Formålet med dette forskningskartet var å kartlegge hva som finnes av forskning om effekter av brukermedvirkning (inkludert pårørendemedvirkning) på ulike nivåer innen psykisk helse- og rusfeltet, og avdekke områder der forskningen er mangelfull. Et forskningskart er en type systematisk kunnskapsoppsummering som sorterer og synliggjør den tilgjengelige forskningen om en bred problemstilling. Vi søkte etter systematiske oversikter i åtte forskningsdatabaser. Vi vurderte treffene og kodet studier som møtte inklusjonskriteriene i henhold til et forhåndsdefinert rammeverk. Vi inkluderte 54 oversikter. Våre hovedfunn: Vi identifiserte flere oversikter om effekt av ulike tiltak for brukermedvirkning innen psykisk helse- og rusfeltet Hovedvekten av oversiktene omhandlet tiltak rettet mot personer med psykiske lidelser Vi identifiserte få oversikter om tiltak rettet mot personer med rusmiddelproblemer Hovedvekten av oversiktene omhandlet brukermedvirkning på individnivå, få omhandlet tjenestenivå og én systemnivå Vi kategoriserte 25 ulike tiltak fordelt på seks ulike settinger Det er viktig å merke seg at det kan finnes et betydelig antall primærstudier på temaet som ikke er oppsummert i de inkluderte oversiktene.

Tittel

The effect of user involvement in mental health and addiction: A gap map

Sammendrag

Key messages: User involvement is necessary to ensure well-adapted health services for individuals with mental illness and alcohol or substance use disorders. The aim of this gap map was to map existing research on the effect of user involvement (including informal caregivers) on different levels within the fields of mental health and addiction and identify knowledge gaps. A research gap map is a systematic review that categorises and makes available research on broad topics visible. We searched for systematic reviews in eight online databases. We screened the identified references and coded the reviews that met our inclusion criteria according to a predefined framework. We included 54 systematic reviews. Our main findings: • We identified several systematic reviews that evaluate the effects of user involvement in mental health and addiction services •Most of the reviews thematised interventions targeting mental health. •We identified few reviews targeting persons with alcohol or substance use disorders •The main part of the reviews thematised user involvement on an individual level, few were about the service level, and one thematised involvement on system level. •We categorised 25 different interventions from 6 different settings. It is worth noting that there might be sizeable amount of primary studies on the topic that are not covered by the included systematic reviews.

Bidragsytere

Lars Jørun Langøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier ved Norges idrettshøgskole
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Christine Hillestad Hestevik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Hong Lien Nguyen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4