Cristin-resultat-ID: 1929209
Sist endret: 27. august 2021, 10:35
Resultat
Rapport
2021

Persontilpasset medisin og folkehelse: kartlegging av oppsummert forskning

Bidragsytere:
 • Tor Atle Rosness
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Ingrid Harboe og
 • Kjetil Gundro Brurberg

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 28
ISBN: 978-82-8406-225-9
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Persontilpasset medisin og folkehelse: kartlegging av oppsummert forskning

Sammendrag

Hovedbudskap: Denne kartleggingen av oppsummert forskning innen persontilpasset medisin og folkehelse er gjort som internt oppdrag på folkehelseinstituttet. Kartleggingen skal inngå i en strategisk diskusjon om persontilpasset medisin, folkehelse og Folkehelseinstituttets fremtidige rolle på dette feltet. Bakgrunnen for oppdraget er dels at Bestillerforum for nye metoder har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre metodevurderinger knyttet til kreftlegemidler med tilhørende diagnostiske tester. Kreft er en viktig folkesykdom, men på langt nær den eneste. Denne oversikten søker å undersøke de overlappende flatene mellom persontilpasset medisin og folkehelse. For å danne oss et bilde av eksisterende oppsummert forskning, har vi kartlagt systematiske oversikter om persontilpasset medisin og folkehelse. Vi søkte systematisk etter litteratur i forskningsdatabaser og brukte forhåndsbestemte inklusjonskriterier for å vurdere hvilke systematiske oversikter som skulle inkluderes. Vi inkluderte fire systematiske oversikter som handlet om persontilpasset medisin og folkehelse. Begrepet folkehelse åpner for inklusjon av flere typer av sykdommer, men de inkluderte sykdomsspesifikke oversiktene omhandlet prostatakreft og bukspyttkjertelkreft. To oversikter vurderte ny teknologi og innovasjon ved å oppsummere studier om genomvide assosiasjonsstudier (GWAS) og kunstig intellingens.

Tittel

Personalized medicine and public health: research syntheses mapping

Sammendrag

Key messages: This mapping review within personalized medicine and public health has been done as an internal commission at the National Institute of Public Health. The report will be part of a strategic discussion on personalized medicine, public health and the National Institute of Public Health's future role in this field. The commission was partially due to assignments from The Ordering Forum to the Norwegian Institute of Public Health on Health Technology Assessment (HTA) concerning cancer treatment and diagnostic tests. Cancer is an important public health matter, but by no means the only one. This report seeks to explore the interface between personalized medicine and public health. To obtain an overview of existing systematic reviews, we mapped systematic reviews pertaining to personalized medicine and public health. We performed our search in research databases and applied and evaluated studies according to pre-defined inclusion criteria. We included four systematic reviews about personalized medicine and public health. • The term of public health allows for inclusion of different types of illnesses, but the two diseasespecific reviews that was included focused on prostatic and pancreatic cancer. • Two systematic reviews assessed new technology and innovation by summarizing studies on genomewide association studies (GWAS) and artificial intelligence.

Bidragsytere

Tor Atle Rosness

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4