Cristin-resultat-ID: 1929237
Sist endret: 27. august 2021, 10:56
Resultat
Rapport
2021

Vurdering av tester for PD-L1 ved urotelialt karsinom: en forenklet metodevurdering

Bidragsytere:
 • Tor Atle Rosness
 • Severin Zinöcker og
 • Kjetil Gundro Brurberg

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2021
Antall sider: 27
ISBN: 978-82-8406-227-3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vurdering av tester for PD-L1 ved urotelialt karsinom: en forenklet metodevurdering

Sammendrag

Hovedbudskap: Programmed cell death ligand 1 (PD-L1) på tumorceller kan binde til Programmed cell death protein 1 på immunceller og hindre disse i å bekjempe og nøytralisere kreftsvulster. Det finnes flere legemidler som blokkerer bindingen og er tilgjengelige i behandling av ulike krefttyper. I vurdering av denne formen for immunterapi kan tilstedeværelse av PD-L1 på kreftceller si noe om forventet effekt i forkant av en behandling (prediksjon). Flere tester og testmetoder har blitt utviklet for å måle PD-L1 på vevssnitt fra kreftbiopsier. Bestillerforum for nye metoder har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utarbeide en metodevurdering om testegenskaper til kommersielt tilgjengelige PD-L1 tester til bruk ved urotelialt karsinom. Vi har besvart oppdraget ved å utarbeide en forenklet metodevurdering der vi oppsummerer systematiske oversikter som undersøker samsvar mellom ulike PD-L1 tester og testmetoder uavhengig av krefttype. Vi inkluderte to systematiske oversikter som vurderte samsvar mellom ulike PD-L1 tester og testmetoder. • Ingen av de inkluderte systematiske oversiktene var begrenset til PD-L1 testing av urotelialt karsinom. • Studier gjort på PD-L1 testing av ikke-småcellet lungekreft viser stor grad av samsvar mellom testresultater fra 22C3, 28-8 og SP263. SP142 viste noe lavere samsvar sammenlignet med de andre testene. • Det var stor grad av samsvar mellom hvordan PD-L1 uttrykk ble vurdert av patologer og i ulike laboratorier. Denne metodevurderingen oppsummerer grad av samsvar mellom kommersielt tilgjengelig PD-L1 tester. Metodevurderingen gir ingen konklusjoner om effekt av ulike legemidler i behandlingen av urotelialt karsinom hos voksne.

Tittel

Evaluation of PD-L1 assays in urothelial carcinoma: a rapid HTA

Sammendrag

Key messages Programmed cell death ligand 1 (PD-L1) expressed on tumor cells can attach themselves to Programmed cell death protein 1 on immune cells and stymie these cells from attacking and neutralizing tumor tissue. Several pharmaceutical agents can prevent this protein coupling and are available for treatment of different types of cancer. When evaluating the usefulness of immunotherapy, the presence of PD-L1 on tumor cells may anticipate the effectiveness of this type of treatment (prediction). A number of tests and test methods have been designed to ascertain PD-L1 in cancerous tissue. The Ordering Forum (Bestillerforum for nye metoder) commissioned the Norwegian Institute of Public Health to evaluate commercial PD-L1 tests for use in treatment of urothelial carcinoma. As a response, we have conducted a rapid health technology assessment that summarizes systematic reviews examining the concordance between commercially available test used for PD-L1 detection in different form of cancers. We included two systematic reviews. • None of the included systematic reviews were limited to PD-L1 testing of urothelial carcinoma. • Studies on PD-L1 testing of non-small cell lung cancer show high degree of agreement between test results from 22C3, 28-8 and SP263. SP142 showed somewhat lower agreement compared to the other tests. • There was high degree of agreement between how PDL1 expression was assessed by different pathologists and in different laboratories. This rapid HTA summarizes the degree of agreement between commercially available PD-L1 tests. The HTA doesn’t provide any conclusions on the effectiveness of various treatment strategies in the treatment of urothelial carcinoma in adults.

Bidragsytere

Tor Atle Rosness

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Severin Zinöcker

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3