Cristin-resultat-ID: 2025925
Sist endret: 24. mai 2022, 13:11
Resultat
Rapport
2022

Video i legevaktsentral – Rapport nr. 2-2022, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Bidragsytere:
  • Nathalie Sandal

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Serie

Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin)
ISSN 1891-3474

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Antall sider: 27
ISBN: 978-82-8408-219-6

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Anestesi, intensiv, akutt
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Video i legevaktsentral – Rapport nr. 2-2022, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Sammendrag

Stiftelsen Norsk luftambulanse har utviklet videoløsningen, «Hjelp 113 video», for legevakt- og akuttmedisinsk kommunikasjonssentraler (AMK) sammen med Helsedirektoratet, Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) og AMK Oslo. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har på oppdrag fra Helsedirektoratet bistått med å gjøre bruk av video i legevaktsentral kjent, tilbudt faglig støtte, samlet inn tilbakemeldinger om bruk, og lagt til rette for innsamling av data til forskning på bruk av video i legevaktsentral. NKLM har formidlet bruk av videoverktøy via konferanser, nettkurs og i beslutningsstøtteverktøy. Tilbakemeldinger fra operatører som bruker videoverktøy, er i all hovedsak positive. Spørsmål om operatørenes bruk av video er lagt inn i Vakttårnprosjektet for å legge til rette for innsamling av data til forskning. Videoverktøyet, «Hjelp 113 video», brukes ved gjennomsnittlig 3 % av samtaler i legevaktsentraler, ifølge tall fra HDO. Fra uke 13 i 2021 til uke 10 i 2022 er det gjennomført 33 122 videosamtaler ved legevaktsentraler. Etter tre måneders registrering i Vakttårnprosjektet ses det at hastegrad ble endret i mer enn en tredjedel av registreringene etter bruk av video. Bruk av video førte til at samtalene ble opptriagert i over 13 % av henvendelsene, og over 21 % ble nedtriagert. Over halvparten av samtalene ble avsluttet med tiltaket: Rådgivning av sykepleier per telefon. Mer enn en tredjedel ble satt til tiltaket: Legekonsultasjon ved fysisk oppmøte. Tiltak besluttet av operatør i legevaktsentralen endres i hver tredje henvendelse etter bruk av video. 15 % av henvendelsene som i utgangspunktet ville bli bedt om å komme til legevakten for konsultasjon hos lege, ble avsluttet med rådgivning av sykepleier per telefon etter bruk av video. Samtidig ble 11,5 % satt til tiltaket «konsultasjon lege» når det opprinnelig tiltenkte tiltaket var telefonrådgivning med sykepleier. Våre funn tyder på at videoverktøy er et positivt tilskudd for operatører i legevaktsentral for å styrke vurderinger og støtte opp under beslutninger som tas, men det er fremdeles ukjent hvilken effekt bruk av video faktisk har for pasientene, og hvordan video påvirker kommunikasjonen mellom innringer og operatør. Det er behov for å undersøke nærmere hvilke konsekvenser bruk av video kan ha for legevaktenes ressurser, eksterne ressurser og pasienters tilstand. Det trengs mer systematiske undersøkelser på bruk av video for at informasjon om bruk av videoverktøy skal være kunnskapsbasert.

Bidragsytere

Nathalie Sandal

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 1 av 1