Cristin-resultat-ID: 2032137
Sist endret: 16. juni 2022, 09:18
Resultat
Rapport
2022

Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2019 og 2020

Bidragsytere:
 • Trond Einar Isaksen
 • Bjørn Torgeir Barlaup
 • Helge Skoglund og
 • Erlend Mjelde Hanssen

Utgiver/serie

Utgiver

NORCE Klima og Miljø

Serie

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
ISSN 2535-6623

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2022
Hefte: 448
Antall sider: 76

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2019 og 2020

Sammendrag

Vannføringen i Vosso er den største driveren når det gjelder vanntransport (strømretning og -styrke) gjennom bassenget i Evangervatnet og sundet mellom Hernes og Fadnes. Det er registrert liten eller ingen effekt av driftsvannføringen til kraftverket når vannføringen i Vosso er større enn 150-200 m3/s. Målinger viser imidlertid at langvarige perioder (mer enn en dag) med relativ høy driftsvannføring til kraftverket (rundt 20 % eller mer) i forhold til vannføringen i Vosso påvirker strømforholdene i sundet mellom Hernes og Fadnes, og kan i tillegg ha en nedkjølende effekt av ulike vannlag i denne delen av Evangervatnet. Innløpsvannet fra Vosso om våren fører til at det naturlig oppstår en påfallende stor virvel i østre del av Evangervatnet dvs. før utløpet av kraftverket. Virvelen dreier i klokkeretning rundt det dypeste området av bassenget og setter opp en markert kompensasjonsstrøm som går langs søndre bredd tilbake mot innløpet fra Vosso. Denne virvelen opphører når vanntemperaturen i Vosso øker utover våren og skaper et markert skifte av dominerende strømretninger i midtre del av bassenget med en mer ensrettet utgående strøm. Årsaken til dette skifte i strømretninger kan best forklares med økning i vanntemperaturen som resulterte i en overgang fra ikke-sjiktet til sjiktet vannsøyle idet varmere vann med lavere tetthet i større grad legger seg over kaldere og tyngre vann. Dette skiftet i hovedstrømretningen i det øvre vannlaget medførte en mer direkte strømretning gjennom bassenget og ut sundet mellom Fadnes og Hernes. Strømvirvelen og opphør av denne ble første gang registrert i 2018, med skifte i strømforhold 21. Mai (Isaksen m.fl. 2019). Tilsvarende skifte i strømforhold ble også observert omkring 15. mai i målingene gjennomført i 2019 under lignende forhold som i 2018. Det vil si i en periode med temperaturøkning i Vosso fra under 7 °C til over 8 °C. Det ble ikke observert en like markant endring eller skifte i strømforholdene i bassenget i Evangervatnet i 2020. Målingene i 2020 viser lavere temperaturer i Vosso og i Evangervatnet i perioden april – juni sammenlignet med samme periode i 2018 og 2019. I tillegg var det svært lav vannføring Vosso i store deler av måleperioden i 2020 med den første vårflommen 23. -24. mai (239 m3/s), som er nesten fire uker senere enn i 2019. Vannføringen i Vosso i perioden 15. april til 23. mai 2020 var den lavest registrerte de siste 12 år. Resultatene viser derfor at slike markante strømskifter i bassenget i Evangervatnet ikke forekommer på samme tidspunkt hvert år, og at slike skifter ikke alltid oppstår i perioden under smoltutgangen. Det foreligger en rekke undersøkelser fra innsjøsystem som peker på at selve overgangen fra elvevandring til innsjøvandring kan føre til en betydelig forsinket vandring og økt dødelighet. Den store virvelen som dannes når Vosso renner inn i Evangervatnet er naturlig forekommende og kan gi smolten problemer nå den skal orientere seg. En rekke studier viser at smoltens vandring forsinkes når den må svømme gjennom innsjøer og at denne forsinkelsen gir økt fiskedødelighet som i stor grad kan forklares med predasjon. Telemetristudier gjennomført i 2019 og 2020 bekrefter i stor grad resultatene fra disse tidligere undersøkelsene. Disse studiene har vist at det er høy predasjon av smolt i Evangervatnet, særlig i bassenget øst for sundet mellom Fadnes og Hernes. Det er imidlertid ikke vist at effekter fra driftsvannføringen til Evanger kraftverk kan bidra til noen betydelig redusert vandringshastighet eller økt dødelighet for smolt som vandrer gjennom Evangervatnet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Trond Einar Isaksen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørn Torgeir Barlaup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Erlend Mjelde Hanssen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4