Cristin-resultat-ID: 315577
Sist endret: 23. februar 2017 10:38
Resultat
Rapport
2005

Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner

Bidragsytere:
 • Dagmar Hagen
 • Lars Erikstad
 • Nina Skjerping og
 • Tommy Prestø

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for naturforskning

Serie

NINA rapport
ISSN 1504-3312
e-ISSN 1504-3312
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
Hefte: 186
Antall sider: 20
ISBN: 82-426-1744-9
Revidert utgave
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner

Sammendrag

Utbygging av småkraftverk vurderes i elva Grøna, Tydal kommune. Den berørte elvestrek- ningen er ca. 2 km lang fra planlagt inntaksdam ned til utløpet i Mosjøen. Det skal bygges inn- aksdam i betong og det er tre ulike alternativer for plassering av rørgate og kraftstasjon. Kon- sekvenser av en eventuell utbygging er vurdert for landskap, naturtyper og kulturminner i hen- hold til retningslinjer gitt av NVE. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i tilgjengelige data, kontakt med personer i lokalmiljøet og forvaltningsmyndigheter og befaring til området. Elva er ikke spesielt synlig i landskapet, men utgjør lokalt viktige og varierte landskapselement. Tiltaket vurderes samlet sett å få små negative konsekvenser for landskapet. Konsekvensene er lokale og består dels av redusert vannføring og dels av de tekniske inngrepene som blir på-ført området. Verdier og konsekvens for naturtyper og vegetasjon er vurdert for hvert av de tre rørgatealternativene. Området ligger på rik berggrunn og inneholder forekomster av verdifulle naturtyper som høgstaudebjørkeskog og fossesprutsoner. Ei rask befaring gjennom området avslørte forekomst av de rødlista kryptogamene, barksigd (Dicranum tauricum) duftskinn (Cystostereum murryii). Befaringa viste også at det er klart potensiale for flere rødlista og sjeldne arter, spesielt knytta til berget og fossesprøytsoner langs elva og på læger i skogen langs elva og langs de foreslåtte rørgatetraseene. Området er artsrikt, og inneholder mange kalkkrevende arter, noen østlige arter og også fjellarter. Endringer i vanntilførsel (mengde, fre-kvens og varighet) vil føre til tap av biologisk mangfold langs elvestrengen. Generelt er kunn-skapen om hvor mye vann som trengs for å opprettholde verdier knyttet til biologisk mangfold langs fosser og elveløp er svært mangelfull. De ulike rørgatealternativene vil ha ulik konse-kvens for biologisk mangfold. Vanlig forekommende samiske kulturminner, samt seter og gru-velandskap gir området opplevelse og kunnskapsverdi. Samlet vurdering: Tiltaket vurderes å ha små negative konsekvenser av lokal karakter for land-skapet. Tiltaket vurderes å ha middels til stor negativ konsekvens på naturmiljø og biologisk mangfold langs elvestrengen. De ulike røralternativene vil ha ulik negativ konsekvens på na-turmiljøet: Konsekvensen av rørgatene vil være små til middels negative ved valg av alternativ 1730 eller 1610 (der vatnet fra Grøna føres tilbake til elvestrengen før utløpet til Mosjøen). De negative konsekvensene vil være middels til store ved valg av alternativ 1620 (der vatnet fra Grøna føres i rør helt uti Mosjøen). Ettersom det ikke er registrert kulturminner i tiltaksområdet, er det ingen effekt av tiltaket i fht. kulturminner. biologisk mangfold, Grøna, konsekvensvurdering, kulturminner, landskap, småkraftverk, Tydal kommune, biodiversity, cultural heritage, Grøna river, hydropower, impact assessment, landscape, Tydal municipality

Bidragsytere

Dagmar Hagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA terrestrisk naturmangfold ved Norsk institutt for naturforskning

Lars Erikstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA Oslo ved Norsk institutt for naturforskning

Nina Skjerping

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Tommy Prestø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for naturhistorie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4