Cristin-resultat-ID: 320906
Sist endret: 12. februar 2018 12:25
Resultat
Rapport
2008

Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin

Bidragsytere:
 • Hege Kornør
 • Karianne Thune Hammerstrøm
 • Kjetil Gundro Brurberg
 • Marianne Klemp Gjertsen og
 • Stig Sophus Frøland

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Hefte: 14/2008
Antall sider: 55
ISBN: 978-82-8121-207-7
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin

Sammendrag

Hensikten med denne rapporten var å oppsummere klinisk relevante virkninger av immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin (IVIG). Vi søkte systematisk i de internasjonale databasene Cochrane Library og Centre for Review and Dissemination Database etter systematiske oversikter som evaluerte effekter av IVIG ved autoimmune sykdommer og andre tilstander som gir skadelige immunologiske og inflammatoriske reaksjoner. IVIG kunne sammenliknes med annen behandling, ingen behandling eller placebo. To prosjektmedarbeidere vurderte inklusjon og studiekvalitet uavhengig av hverandre. Vi vurderte også effektestimatenes pålitelighet. Litteratursøket identifiserte 254 unike referanser. Av disse tilfredsstilte 11 systematiske oversikter inklusjonskriteriene. Samtlige hadde høy metodisk kvalitet. Oversiktene omfattet følgende indikasjoner for IVIG: dermatomyositt/polymyositt, revmatisk feber med relatert hjertesykdom, myasthenia gravis, hemolytisk sykdom hos nyfødte, multippel sklerose, Guillain-Barré syndrom (GBS), Kawasakis sykdom, akutt myokarditt (hjertemuskelbetennelse), sepsis, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) og multifokal motorisk nevropati. Veldokumenterte effekter av immunmodulerende behandling med IVIG var redusert risiko for abnormiteter i hjertets kransarterier første 30 dager etter behandling av barn med Kawasakis sykdom, og bedring i funksjonshemning ved CIDP. Det er videre veldokumentert at IVIG og plasmaferese har sammenlignbar effekt ved GBS. Det er behov for ytterligere forskning på mange av de inkluderte indikasjonene for IVIG. Videre er det behov for en oppdatering av flere systematiske oversikter når det gjelder sykdommer behandlet i rapporten. Det ville også være av interesse å oppsummere de mange randomiserte, kontrollerte studier av effekten av IVIG ved idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), hvor slik behandling stadig anvendes.

Tittel

Immunomodulatory treatments with intravenous immunoglobulin

Sammendrag

The objective of this report was to summarise clinically relevant effects of immunomodulatory treatments with intravenous immunoglobulins (IVIG). We searched systematically for systematic reviews evaluating the effectiveness of IVIG for autoimmune diseases and other conditions causing harmful immunological and inflammatory reactions. The searches were performed in the international databases Cochrane Library and Centre for Review and Dissemination Database. We were interested in systematic reviews that compared IVIG with other interventions, no intervention or placebo. Two reviewers assessed inclusion criteria and methodological quality independently. We also rated our confidence in the effect estimates. The literature search identified 254 unique references. Of these, 11 systematic reviews met our inclusion criteria. All the included reviews had high methodological quality. They focused on the following indications for IVIG: dermatomyositis/polymyositis, carditis in rheumatic fever, myasthenia gravis, haemolytic disease in neonates, multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome (GBS), Kawasaki disease in children, acute myocarditis, sepsis, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) and multifocal motor neuropathy. Well documented effects of immunomodulatory treatments with IVIG were reduced risk of coronary artery abnormalities the first 30 days after treatment of children with Kawasaki disease, and improvements in disability in CIDP patients. It was also well documented that IVIG and plasma exchange have equivalent effectiveness for GBS. There is a need for further research on several of the included indications for IVIG. Further, many of the included systematic reviews need to be updated. It would also be of interest to summarise randomised controlled trials of the effectiveness of IVIG for idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP), for which IVIG is a commonly used intervention.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Karianne Thune Hammerstrøm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Klemp

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marianne Klemp Gjertsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Stig Sophus Frøland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5