Cristin-resultat-ID: 321046
Sist endret: 7. februar 2018, 22:09
Resultat
Rapport
2007

Psykososiale tiltak ved kriser og ulykker

Bidragsytere:
 • Hege Kornør
 • Dagfinn Winje
 • Øivind Ekeberg
 • Kjell Johansen
 • Lars Weisæth
 • Sari Susanna Ormstad
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: 14/2007
Antall sider: 86
ISBN: 978-82-8121-163-6
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi • Klinisk psykologi

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykososiale tiltak ved kriser og ulykker

Sammendrag

Bakgrunn: Denne rapporten er del to av en kunnskapsoppsummering om effekter av psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker, og ble bestilt av Sosial- og helsedirektoratet i september 2004. Problemstilling: Virker psykososiale tiltak iverksatt inntil ett år etter ulykker og kriser på traumerelaterte psykiske lidelser og funksjonssvikt? Metode: Vi søkte systematisk i internasjonale forskningsdatabaser, valgte ut studier etter gitte kriterier, vurderte den metodiske kvaliteten ved hjelp av sjekklister, og oppsummerte resultatene. Ut fra søkene inkluderte vi 10 systematiske oversikter, 29 randomiserte kontrollerte studier (RCTer) og 10 ikke-randomiserte effektvurderinger. De systematiske oversiktene og de ikke-randomiserte effektvurderingene har vi kun beskrevet, mens vi har analysert RCTene grundigere. De 29 relevante RCTene var publisert i til sammen 34 forskjellige artikler, og omhandlet blant annet psykologisk debriefing(PD), kognitiv atferdsterapi (CBT), gruppetiltak, rådgivningsprogram og tiltak rettet mot traumatiserte barn. Resultater: Metaanalyser viste at PD ikke virker bedre enn ikke å gjøre noe. Effekten av PD var målt med utfallene posttraumatisk stresslidelse (PTSD), posttraumatiske stressymptomer, angst og depresjon etter 3-6 måneder og 1-3 år. Videre viste metaanalysene at CBT virker bedre enn andre behandlinger og bedre enn ikke å tilby behandling. Pasienter som fikk CBT hadde halvparten så stor risiko for å ha en PTSD-diagnose etter 3-6 måneder som kontrollgruppene. Etter 9 måneder var risikoen en tredjedel så stor, og etter 3-4 år en fjerdedel så stor som i kontrollgruppen For andre relevante tiltak fant vi for lite god forskning til at vi kan vurdere nytteverdien av tiltakene. Konklusjoner: • kognitiv atferdsterapi i fire uker eller mer kan forebygge traumerelaterte psykiske lidelser • Psykologisk debriefing har ingen dokumentert nytte

Tittel

Psychosocial interventions after crises and accidents

Sammendrag

The purpose of this health technology assessment was to evaluate the preventive effects of psychosocial interventions delivered within one year following accidents and crises, on trauma-related psychological disorders, functional impairments and behaviour problems. The assessment was commissioned by the Directorate for Social and Health Affairs in September 2004. We searched international scientific databases, selected studies according to preset criteria, appraised the methodological quality using checklists, and summarised the results narratively, in tables and in meta-analyses. We included 10 systematic reviews, 29 randomised controlled trials (RCTs) and 10 non-randomised effect evaluations. The systematic reviews and the nonrandomised studies were accounted for only, while we performed more thorough analyses of the RCTs. The 29 RCTs were published in 34 different articles. Interventions were: • Psychological debriefing (PD) delivered in one or two sessions less than 3 weeks after trauma (7 studies) • Other one- or two-session interventions, such as information, practical assistance and memory structuring therapy (4 studies) • Cognitive behaviour therapy (CBT) delivered in 4-14 sessions less than 6 months after trauma (9 studies) • Other multiple-session interventions, such as group interventions, counselling programs and individual support (4 studies) • Pharmacological interventions (2 studies) • Interventions for traumatised children (3 studies) Meta-analyses showed that there was no effect of PD compared to no intervention. The outcomes were posttraumatic stress disorder (PTSD), posttraumatic stress symptoms, anxity and depression after 3-6 months and 1-3 years. Meta-analyses also showed that CBT was effective, both in comparison with no intervention and with other interventions. Relative risk for a PTSD diagnosis for CBT versus other interventions was 0.54 after 3-6 months, 0.38 after 9 months and 0.25 after 3-4 years. Conclusions: • Cognitive behaviour therapy for 4 weeks or more may prevent traumarelated psychological disorders • There is no evidence of preventive effects of psychological debriefing • There is not sufficient research evidence on other types of interventions to conclude about effects.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Dagfinn Winje

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen

Øivind Ekeberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Kjell Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bergen

Lars Weisæth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »