Cristin-resultat-ID: 329673
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2004

Rusreformen - noen grunnlagsdata om organisering og finansiering

Bidragsytere:
 • Øyvind Alver
 • Anne Line Bretteville-Jensen og
 • Oddvar Martin Kaarbøe

Utgiver/serie

Utgiver

Sirus

Serie

SIRUS-rapport
ISSN 1502-8178
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2004
Hefte: 2
Antall sider: 62
ISBN: 82-7171-258-6
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusreformen - noen grunnlagsdata om organisering og finansiering

Sammendrag

Hovedvekten i rapporten er lagt på å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene (RHF) overtok det ti dligere fylkeskommunale ansvaret for rusbehandlingsfeltet 01.01.04. Rappor ten er ikke en evaluering av rusreformen, men vil kunne gi vikt ige grunnlagsdata til slikt bruk. Gjennomgang av innsamlede data vi ser enkelte regionale forskjeller i organiseringen av de 32 offentlige og 42 private rusbehandlingstiltak som er omfattet av reformen. Helse Midt-Norge RHF er det eneste av de regionale foretakene som har opprettet et eget helseforetak (HF) for rusbehandling (Rusbehandling Midt-Norge HF). Hos de øvrige er tiltakene stort sett organisert under de helseforetak de geografisk tilhører. Relevante dokument i saken viser at de samme argument som er brukt av enkelte RHF mot opprettelse av eget rusforetak er brukt av Helse Midt- Norge for en slik opprettelse. Fylkeskommunene hadde to hovedtyper avtaler med private tiltak; avtale om oppkjøp av et gitt antall plasser og avtale om driftstilskudd. Etter overtakelsen har RHF'ene trådt inn i fylkeskommunenes del av avtalene, men de har opptrådt ulikt i forhold til forlengelse/fornyelse av disse. Helse Øst RHF har eksempelvis sagt opp alle løpende avtaler med de private, for så å legge ut et tilsva rende behandlingsomfang for offentlig anbud. Dette har vakt diskusjon fo rdi næringsministeren midlertidig unntok feltet fra anskaffelsesregelverket som gjelder i det offentlige. Samlet sett har RHF'ene fått overfø rt 1,423 milliarder kroner til rusbehandling i 2004. Fordelingen me llom de fem regionene medfører at Helse Øst får 417 per capita mens eksempelvis Helse Midt-Norge får 182 kroner per capita. Dersom Hagen-utvalg ets innstilling hadde blitt lagt til grunn for fordelingen, viser våre beregninger at dette ville medført vesentlige forskyvninger mellom regi onene. Helse Øst og Helse Sør måtte da ha gitt fra seg midler til de øvri ge regionene. Midlene som ble overført til de regionale helseforetakene so m følge av rusreformen var ikke øremerkede, men med enkelte unntak ser det ut til at RHF'ene har overført tilsvarende beløp til beha ndlingstiltakene. Helse Vest har

Tittel

Rusreformen

Sammendrag

This report gives an account of a study of the restructured organization and funding of alcohol and drug abuse treatment after responsibility for their provision was transferred from the county authorities to five Regional Health Authorities (RHF), on January 1, 2004. The report does not evaluate the reform, but it does present key data that subsequent evaluations may find useful. A review of the assembled data show certain regional differences in approach to the organization of the 32 public and 42 private treatment centres covered by the reform. Only Helse Midt-Norge RHF (the Central Norway Regional Health Authority) has set up a dedicated Health Authority (HF) for alcohol and drug abuse treatment. The other four incorporate the services under the local Health Authorities covering somatic and psychiatric specialised health services. Relevant documents show that certain Regional Health Authorities that opposed to set up a dedicated Health Authority for alcohol and drug abuse treatment used the same arguments that the Central Norway Regional Health Authority used in favour of it. The county authorities had basically two types of contracts with privatetreatment centres: 1) a purchase agreement for a specified number of places, and 2) an operating grant agreement. The reform means that the Regional Health Authorities have taken over the role of the county authorities regarding these contracts, though they are not necessarily consistent regarding contract extensions and/ or renewals. For instance, Helse Øst RHF (Eastern Norway Regional Health Authority) has terminated all current contracts with private treatment centres, and invited tenders for the same standard and volume of services. This has been debated because the Minister of Trade and Industry had temporarily given an exception to this area from procurement regulations for public entities. A total of NOK 1.423 billion was allocated to the Regional Health Authorities for alcohol and drug treatment in 2004. The allocation formula gave NOK 417 per capita for Helse Øst RHF and NOK 182 for Helse Midt-Norge. Our estimates show that had the formula recommended by the Hagen Commission been adopted, allocations would have looked quite different, with Helse Øst and Helse Sør (Southern Norway Regional Health Authority) conceding funds to the other regions. The money

Bidragsytere

Øyvind Alver

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen

Oddvar Martin Kaarbøe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3