Cristin-resultat-ID: 339994
Sist endret: 28. oktober 2016 16:36
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Bruk av benzodiazepiner og cannabis blant unge voksne

Bidragsytere:
 • Hege Kornør
 • Willy Pedersen
 • Tilmann von Soest
 • Ingeborg Rossow og
 • Jørgen G. Bramness

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 130
Hefte: 9
Sider: 928 - 931
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1000472774

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av benzodiazepiner og cannabis blant unge voksne

Sammendrag

Bakgrunn. Leger forskriver benzodiazepiner hyppigere til pasienter med høyt alkoholforbruk enn til andre. Vi vet lite om benzodiazepinforskrivningen til dem som bruker illegale rusmidler. I denne tverrsnittsstudien undersøkte vi forholdet mellom cannabisbruk og benzodiazepinforskrivning hos unge voksne. Materiale og metode. Data om bruk av cannabis og forskrivning av benzodiazepiner hos 2 606 deltakere i spørreundersøkelsen Ung i Norge longitudinell (UiN) ble analysert. Vi koblet selvrapporteringsdata fra denne undersøkelsen med data fra Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister. Angst ble målt med seks ledd fra Symptom Checklist – 25. Andre forklaringsvariabler som ble undersøkt var alder, kjønn og bosted. Resultater. 55 deltakere (2,1 %) hadde fått utlevert minst én resept på benzodiazepiner. Benzodiazepinforskrivning hadde signifikant sammenheng med hyppig cannabisbruk (justert OR 4,2) og høyt angstnivå (justert OR 8,5). Pasientens kjønn, alder eller om vedkommende var bosatt i Oslo eller omegn hadde ingen betydning for hvorvidt vedkommende fikk utskrevet benzodiazepiner. Fortolkning. Cannabisbrukere får forskrevet mer benzodiazepiner enn andre. Det kan tenkes at de kan ha andre motiver enn symptomlindring, for eksempel rus, når de bruker disse midlene.

Tittel

Use of benzodiazepines and cannabis in young adults

Sammendrag

Background. Physicians prescribe benzodiazepines more often to patients with high alcohol consumption than to others. Little is known about benzodiazepine prescription rates to people who use illicit substances. In this cross-sectional study we examined the association between use of cannabis and prescription of benzodiazepines in young adults. Material and methods. Data were analyzed on use of cannabis and prescription of benzodiazepines among 2606 participants in the survey «Young in Norway longitudinal» (YiN). Data from YiN and the Norwegian Prescription Database (NorPD) were merged. Anxiety was measured by use of 6 items from the Symptom Checklist-25. Other explanatory variables that were examined were age, sex and urbanity. Results. 55 (2.1 %) participants had received at least one benzodiazepine prescription. Benzodiazepine prescription was significantly associated with frequent cannabis use (OR 4.2) and high level of anxiety (OR 8.5). The patients’ sex, age and urbanity had no impact on benzodiazepine prescription. Interpretation. Cannabis users receive more benzodiazepine prescriptions than others. They may have other motives than symptom relief (e.g. euphoric effects) for their benzodiazepine use.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Willy Pedersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosiologi/ samfunnsgeografi, Seksjon Sosiologi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Tilmann von Soest

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasj. senter selvmordsforskning/forebyg. ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Jørgen Gustav Bramness

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jørgen G. Bramness
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SERAF- Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5