Cristin-resultat-ID: 412833
Sist endret: 21. oktober 2013 12:12
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2002

Elektronisk pasientjournal ved somatiske sykehus - utbredelse og klinisk bruk

Bidragsytere:
 • Hallvard Lærum
 • Gunnar Ellingsen og
 • Arild Faxvaag

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2002
Volum: 122
Sider: 2540 - 2543
Open Access

Importkilder

Bibsys-ID: r03004324

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elektronisk pasientjournal ved somatiske sykehus - utbredelse og klinisk bruk

Sammendrag

Bakgrunn. Til tross for at 53 av 72 norske somatiske sykehus (per 1.1. 2001) har gått til innkjøp av elektronisk pasientjournal, finnes det i dag meget få publiserte evalueringer eller sammenlikninger av disse systemene. Materiale og metode. Vi utviklet et spørreskjema for leger med spørsmål om datakunnskap, bruk av elektronisk pasientjournal og brukertilfredshet. I januar 2001 ble spørreskjemaet sendt ut til 314 leger fra 19 somatiske sykehus, hvorav 227 leger svarte (72 %). Vi innhentet samtidig detaljer om lokale installasjoner ved hjelp av telefonintervjuer med IT-personell ved de ulike sykehusene. Resultater. Samlet sett hadde majoriteten av de som svarte tilgang på funksjonalitet i de elektroniske pasientjournalsystemene for 15 av 23 av arbeidsoppgavene i spørreskjemaet. Majoriteten av legene oppgav at de kun brukte systemene til 2 - 7 av oppgavene, hovedsakelig til å lese pasientopplysninger. Legene oppnådde høy poengsum (72,2 av 100) i datakunnskap. Fortolkning. Vi fant en betydelig forskjell mellom det legene oppgir å bruke elektronisk pasientjournal til og den funksjonaliteten som tilbys. Årsakene er ikke kjent, men manglende datakunnskap er mindre sannsynlig.

Sammendrag

Background. Despite the fact that 53 out of 72 Norwegian hospitals (as of January 2001) have introduced electronic medical records systems (EMR), very few evaluation or comparisons between such systems have been published. Material and methods. We developed a questionnaire for physicians with items on computer literacy, use of electronic medical records and user satisfaction that was sent in January 2001 to 314 hospital physicians. 227 physicians responded (72 %). Details about local system implementation were collected through telephone interviews with key IT personnel in each hospital. Results. EMR functions were available for a total of 15 out of 23 tasks listed in our questionnaire. The majority of physicians used EMR for between two and seven tasks that mainly covered reading patient data, though respondents scored highly on computer literacy (72.2/100) Interpretation. There is a substantial discrepancy between the reported use of EMR systems and the functions available in the systems. The causes are not known, but lack of computer literacy is a less probable cause.

Bidragsytere

Hallvard Lærum

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gunnar Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arild Faxvaag

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3