Cristin-resultat-ID: 516374
Sist endret: 21. januar 2015 15:27
Resultat
Rapport
2010

Prøvefiske i Torfinnsvatnet, august 2009. LFI-rapport 174

Bidragsytere:
 • Gunnar Bekke Lehmann og
 • Ole Rugeldal Sandven

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Miljø, LFI

Serie

LFI-rapport
ISSN 0801-9576

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: 174
Antall sider: 18

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prøvefiske i Torfinnsvatnet, august 2009. LFI-rapport 174

Sammendrag

Grunneiere har rapportert at fisken i Torfinnsvatnet var i ferd med å få dårligere kondisjon. Magasinet ble derfor prøvefisket på oppdrag fra BKK i august 2009 for å vurdere aurebestanden og størrelsen på det årlige utsettingsantallet. Vannkjemien i Torfinnsvatnet i 2009 viste noe lav pH og lav kalsiumkonsentrasjon, men svært lite giftig aluminium. Vannkvaliteten var antakelig litt bedre enn i 1996. Dyreplanktonsamfunnet framsto som artsfattig og som svært likt det som ble funnet i 2001. Prøvefisket med fleromfarsgarn ga i 2009 en fangst pr. 100 m2 garn på 13,3 aure, som er over middels tetthet og nær dobbelt så mye som i 2001. Aldersstruktur, vekst og kondisjon i bestanden var generelt normal, men fisk med lengde over ca. 35 cm hadde dårligere vekst og signifikant lavere kondisjon enn de mindre og yngre. I gjennomsnitt var veksten og kondisjonen i bestanden lavere enn det som ble funnet ved tidligere års prøvefiske. Hovednæringen til auren i Torfinnsvatnet var som ved tidligere undersøkelser fjærmygglarver. Det er usikkert i hvilken grad øket bestandstetthet av aure har påvirket produksjonen av fjærmygg. Det har vært regnet som lite sannsynlig at auren rekrutterer naturlig i Torfinnsvatnet, men dette kan likevel ikke utelukkes. Det anbefales primært at auren i Torfinnsvatnet beskattes hardere, med garn som har 35 mm/18 omfars maskevidde. Det bør føres fangststatistikk (fangstdagbøker) for garnfisket. Alternativt kan utsettingen vurderes redusert fra 3500 til 2000 ensomrige aure pr. år. All settefisk bør fettfinneklippes før utsetting. Det bør i tillegg gjennomføres en undersøkelse for å påvise evt. naturlig rekruttering av aure i Torfinnsvatnet.

Bidragsytere

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ole Rugeldal Sandven

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2