Cristin-resultat-ID: 601179
Sist endret: 13. oktober 2016 13:35
Resultat
Hovedfagsoppgave
2001

Behov for hjelp, mulighet til selvbestemmelse og tilfredshet med sykehjemmet : en kartleggingsstudie blant 77 pasienter ved to av sykehjemmene tilknyttet Undervisningssykehjemprosjektet i Norge Needs, experience of self- determination and satisfaction with the nursing home. A survey amongst 77 residents at two of the nursing homes connected with the Teaching Nursing Home project in Norway

Bidragsytere:
  • Anneline Røssland

Utgiver/serie

Utgiver

Universitetet i Bergen

Om resultatet

Hovedfagsoppgave
Publiseringsår: 2001
Antall sider: 96
ISBN: 8280880607

Importkilder

ForskDok-ID: r07015979

Klassifisering

Emneord

Sykepleie • Eldre • Sykehjem

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behov for hjelp, mulighet til selvbestemmelse og tilfredshet med sykehjemmet : en kartleggingsstudie blant 77 pasienter ved to av sykehjemmene tilknyttet Undervisningssykehjemprosjektet i Norge Needs, experience of self- determination and satisfaction with the nursing home. A survey amongst 77 residents at two of the nursing homes connected with the Teaching Nursing Home project in Norway

Sammendrag

God kvalitet på pleie er et mål for pleie og omsorgstjenesten i norske sykehjem. For å bedre eller sikre god kvalitet på pleien, er det nødvendig med kunnskap om brukerne og deres vurdering av sin situasjon. Hensikt med denne studien er å skaffe kunnskap om sykehjempasienters behov for hjelp, mulighet til selvbestemmelse og tilfredshet med sykehjemmet. Studien er en del av Undervisningssykehjemprosjektets kartleggingsundersøkelse av sykehjempasienters vurdering av behov, og sykehjemmets tilbud. Studien er en survey basert på intervju med 77 sykehjempasienter i alderen 41 ? 100 år ved to sykehjem i Norge. Instrumentet som nyttes, er et strukturert spørreskjema utviklet ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og tidligere brukt i tilsvarende undersøkelser. Resultatene viser at tre av fire pasienter har behov for hjelp, og får den hjelpen de trenger. Fire av fem mener de får bestemme over hjelpen de får og er tilfreds med sykehjemmet. Samtidig viser resultatene at rundt halvparten har et ønske om at personalet har mer tid til samtale og til å hjelpe dem i det daglige. En majoritet av pasientene får ikke bestemme når de skal stå opp, hva og når de skal spise og når de vil snakke med legen. Pasientene er mest fornøyd med pleie, personalets holdninger, ro og orden i avdelingen, rommet sitt og maten som serveres, men flere rapporterer misnøye med muligheter til opptrening, aktiviteter, privatliv og legetilsyn. Bakgrunnsvariablene oppholdsform og egenvurdert helse har signifikant betydning for behov for hjelp og tilfredshet, men har ingen effekt på vurdering av selvbestemmelse. Pasienter med langtidsopphold rapporterer signifikant større behov for hjelp og en noe lavere grad av tilfredshet enn pasienter med korttidsopphold. De pasientene som sier at helsen er verken god eller dårlig og de som sier om helsen at den er dårlig, har et større ønske om mer tid av personalet og en tendens til å være mindre fornøyd enn de som vurderer helsen som god eller svært dårlig. Alder, kjønn og sykehjemstilhørighet har ingen signifikant betydning. Samlet viser studien at de fleste pasienter har det godt i sykehjem. For å bidra til å bedre kvalitet kan sykepleietiltak i større grad rettes mot ivaretakelse av sykehjempasientenes psykososiale dimensjon og økt mulighet til medbestemmelse i pleien. Dette er viktig med tanke på å utvikle en kvalitativ god sykepleietjeneste som tar hensyn til pasientenes ønsker og behov både når det gjelder deres fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjon. Quality of care is an aim for caring ? services in Norwegian nursing homes. To secure or make the care even better is it necessary with knowledge on how the nursing home residents assess their own situation. The purpose of this study is to gain knowledge about nursing home residents? needs for help, experience of self- determination and satisfaction with the nursing home. The study is part of a larger study under the Teaching Nursing Home project with purpose to describe nursing home residents? needs and the nursing home?s offer. The study is a survey based on interviews of 77 residents age 41 ? 100 at two nursing homes in Norway. The measurement used is a questionnaire developed at the Norwegian Institute of Research on Youth, Welfare and Aging (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)), and has earlier been used in similar studies. The results show that three of four patients need help, and get the help they need. Four of five have self- determination and are satisfied with the nursing home. But the results also show that approximately half of the patients wish that the staff had more time to spend with them for conversation and for caring through their daily life. The majority reports less

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Anneline Røssland

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1