Cristin-resultat-ID: 656298
Sist endret: 30. mai 2017, 11:10
Resultat
Rapport
2007

Tillit på prøve. Undersøkelse om etikk, mangfold og etnisk diskriminering i Sør-Trøndelag fylke

Bidragsytere:
 • Berit Berg
 • Kirsten Lauritsen og
 • Marko Valenta

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU samfunnsforskning AS. Innvandringsforskning og flyktningstudier

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Antall sider: 63
ISBN: 9788275701808

Importkilder

ForskDok-ID: r08010431

Klassifisering

Emneord

Innvandrere • Mangfold • Etikk

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tillit på prøve. Undersøkelse om etikk, mangfold og etnisk diskriminering i Sør-Trøndelag fylke

Sammendrag

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Sør-Trøndelag politidistrikt og presenterer resultatene fra ?Etikk- og mangfoldsundersøkelsen 2007?. Undersøkelsen er et ledd i politiets prosjekt ?Vi i verden? ? et prosjekt om etikk, mangfold og etnisk diskriminering. Undersøkelsen ble gjennom-ført våren 2007 og har hatt som siktemål å kartlegge forhold som kan ha betydning for videre ut-viklingsarbeid internt i politiet. Følgende datakilder er benyttet som grunnlag for rapporten: Spør-reskjema til samtlige ansatte i Sør-Trøndelag politidistrikt, individuelle intervjuer med 20 politi-ansatte, individuelle intervjuer med 22 representanter for innvandrermiljøene i Trondheim, delta-kelse på møter i innvandrerorganisasjoner og internt i politiet, samt gjennomgang av skriftlige dokumenter, medieoppslag og rapporter. Rapporten slår fast at Sør-Trøndelag politidistrikt har et klart forbedringspotensial både når det gjelder holdninger og arbeidsmetoder. Selv om etikk og mangfold har stått på dagsorden lenge, gjenstår det en del før målet om ?nulltoleranse? i forhold til diskriminering og rasisme og diskri-minering er oppnådd. Rapporten har følgende anbefalinger: 1. Videreføre dialogarbeidet med innvandrermiljøene 2. Utarbeide mål og konkrete tiltak for rekruttering av medarbeidere med minoritetsbakgrunn 3. Etablere møteplasser internt for drøfting av etikk- og mangfoldsspørsmål 4. Iverksette opplæringsprogram for å øke kompetansen om politiarbeid i et multietnisk sam-funn 5. Innføre hospitantordninger der politi fra Sør-Trøndelag får anledning til lære av utenlandske erfaringer

Bidragsytere

Berit Berg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF AS

Kirsten Lauritsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Marko Valenta

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3