Cristin-resultat-ID: 800885
Sist endret: 13. mars 2018 21:24
Resultat
Rapport
2007

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

Bidragsytere:
 • Sigve Oltedal
 • Andrew Garratt og
 • Jon Helgeland

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

PasOpp-rapport
ISSN 1504-3428
e-ISSN 1890-1565

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: 1/2007
Antall sider: 48
ISBN: 978-82-8121-168-1

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

Sammendrag

Høsten 2006 gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en spørreundersøkelse blant pasienter utskrevet etter somatiske døgnopphold ved sykehus i Norge. Totalt har 10912 pasienter svart på en rekke spørsmål om sine erfaringer med sykehusoppholdet. Undersøkelsen har en svarprosent på 45,9 og representativiteten er tilfredsstillende. Det er utarbeidet tre rapporter fra undersøkelsen: Hovedresultater, metodedokumentasjon og institusjonsresultater. Pasientene rapporterer i stor grad positive erfaringer med sykehusene. Resultatene er oppsummert i seks hovedområder som handler om pleietjenesten, legetjenesten, informasjon om prøver og undersøkelser, sykehusenes standard, organisering av sykehusenes arbeid og sykehusenes behandling av pårørende. De nasjonale resultatene på disse områdene varierer fra 63 (organisering av sykehusenes arbeid) til 78 (pleietjenesten) på en skala fra null til 100 der 100 er best mulige resultat. Informasjon om prøver og undersøkelser får en skåre på 67. Pasientene er imidlertid svært tilfreds med legetjenestene (75) og har særlig stor tillit til legenes faglige dyktighet. De opplever også i stor grad at pårørende ivaretas på en positiv måte av sykehusene (74). Med unntak av området standard, er resultatene like på tvers av helseregionene. På institusjonsnivå er forskjellene noe større selv om resultatene for de fleste sykehusene peker i samme retning. Pasientenes vurdering av sykehusenes standard er området med størst forskjeller mellom sykehusene. Enkelte spørsmål i spørreskjemaet er ikke med i undersøkelsens hovedområder, men disse er også viktige erfaringsområder. Dette gjelder for eksempel smertebehandling, uforutsett venting og opplevd feilbehandling. Det viser seg at pasienter som er misfornøyd med disse områdene også er misfornøyd med de fleste andre aspekter knyttet til sykehusoppholdet sitt. Resultatene rundt dette presenteres nærmere i kapittel fire. Analysene viser også at svarers kjønn, alder, utdanningsnivå, diagnose, innleggelsesmåte (akutt eller elektivt) samt egenvurdert helsetilstand har betydning for vurderingene av sykehuset. Disse faktorene har vi derfor justert for når vi sammenligner institusjonene.

Bidragsytere

Sigve Oltedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Andrew Malcolm Garratt

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Andrew Garratt
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3