Cristin-resultat-ID: 803828
Sist endret: 23. mars 2018, 15:42
Resultat
Rapport
2011

Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell

Bidragsytere:
 • Karianne Thune Hammerstrøm
 • Hilde H. Holte
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Gunn Elisabeth Vist
 • Asbjørn Kulseng Steiro
 • Ingeborg Beate Lidal
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Hefte: 2/2011
Antall sider: 218
ISBN: 978-82-8121-395-1

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell

Sammendrag

Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell henger primært sammen med bruken av amalgam i tannlegepraksis. I Norge har det vært forbud mot bruk av kvikksølv til tannfyllinger siden 2008. Overgangsbestemmelsene som tillot bruk av amalgam på spesielle indikasjoner opphørte 31.12. 2010. Kunnskapssenteret har oppsummert tilgjengelig forskning om kvikksølveksponering og helseutfall av slik eksponering blant tannhelsepersonell. Vi gjorde et systematisk litteratursøk i databaser den 12. desember 2010 og kontaktet også fagmiljøene i Norge for å innhente forskningslitteratur. Fra 981 identifiserte referanser inkluderte vi 134 artikler. Hovedfunn: * Tannhelsepersonell i Norge ble i varierende grad eksponert for kvikksølv på 1960-, 1970- og 1980-tallet. Det er påvist høyest eksponering på 1960-tallet. * Kvikksølvkonsentrasjonen i urin og i andre vevsprøver var generelt høyere hos tannhelsepersonell enn hos grupper av ikke-eksponerte, både i nordiske og internasjonale studier. * Tannlegeassistenter hadde stort sett høyere konsentrasjon av kvikksølv i urin enn tannleger. * Seks studier som rapporterte 64 helseutfall for tannlegeassistenter sammenlignet med ikke-eksponert kontrollgruppe viste at 20 utfall var i favør av kontrollgruppen og tre i favør av tannlegeassistenter. * Ni studier som rapporterte 62 helseutfall for tannleger sammenlignet med ikke-eksponert kontrollgruppe viste at 13 utfall var i favør av kontrollgruppen og 13 i favør av tannleger. * Studier uten kontrollgruppe, men av høy metodisk kvalitet, viser statistisk signifikante assosiasjoner mellom kvikksølv i urin og helseutfall for utfallsmål som redusert oppmerksomhet, hukommelse og manuell koordinering. De samme assosiasjonene er indikert i studier som sammenligner tannlegeassistenter med ueksponerte populasjoner.

Tittel

Mercury exposure in dental personnel

Sammendrag

1-page key messages Mercury exposure in dental personnel is primarily connected to the use of amalgam restorations in dental care practice. In Norway, the use of mercury in dental restorations has been prohibited since 2008. Interim permissions that allowed the use of amalgam on special indications ended 31.12.2010. The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services has conducted a systematic review on available research on mercury exposure and adverse health outcomes in dental health care workers. We searched systematically in databases and contacted experts in Norway to help identify scientific research publications. From 981 identified references, we included 134 papers. Key messages: * Dental personnel in Norway were exposed to mercury to variable degrees in the 1960s, 1970s and 1980s. The highest exposure is found in the 1960s. * Mercury concentrations in urine and in other body tissues were generally higher in dental personnel than in unexposed control groups, both in Nordic and international studies. * Dental care assistants in general had higher concentrations of mercury in urine compared to dentists. * Six studies that reported 64 health outcomes for dental care assistants compared to unexposed control groups showed 20 outcomes in favour of the control group and three outcomes in favour of dental care assistants. * Nine studies that reported 62 health outcomes for dentists compared to unexposed control groups showed 13 outcomes in favour of control groups and 13 in favour of dentists. * Some studies lacking control groups, but of high methodological quality, showed statistically significant associations between high levels of mercury in urine and less favourable results on outcomes such as reduced attention, memory and coordination. The same associations are indicated in studies comparing dental assistants to unexposed populations.

Bidragsytere

Karianne Hammerstrøm Nilsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Karianne Thune Hammerstrøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Hilde Helene Holte

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde H. Holte
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gunn Elisabeth Vist

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Asbjørn Marelius Kulseng Steiro

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Asbjørn Kulseng Steiro
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »