Cristin-resultat-ID: 882867
Sist endret: 21. januar 2015, 15:27
Resultat
Doktorgradsavhandling
2008

Skolen mot rasisme. En sammenligning av antirasistiske verdier i fransk og norsk læreplandiskurs

Bidragsytere:
  • Frederique Børhaug

Utgiver/serie

Utgiver

Unipub forlag
NVI-nivå 1

Serie

Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
ISSN 1501-8962
NVI-nivå 0

Om resultatet

Doktorgradsavhandling
Publiseringsår: 2008
Hefte: 99
Antall sider: 380

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skolen mot rasisme. En sammenligning av antirasistiske verdier i fransk og norsk læreplandiskurs

Sammendrag

Hvilke verdier danner grunnlaget for skolens antirasistiske arbeid i fransk og norsk læreplandiskurs? I avhandlingen utarbeides det en modell for analysen av skolens antirasistiske skolediskurs med utgangspunkt i fire teorier: Pierre-André Taguieffs modell om antirasisme (1987, 1995), Michel Wieviorkas teori for samfunnets diversitetsforvaltning (2001, 2003), Emmanuel Lévinas’ etikk om menneskets fremmedhet og ansvar (1982/1990, 1987/1993, 1991, 1996), samt diskursanalysen utviklet av Ernesto Laclau og Chantal Mouffe (2002). Avhandlingen konkluderer med at franske og norske læreplaner parallelt fremmer en omfattende universalistisk spiritualistisk antirasistisk verdidiskurs – AR1s – i utformingen av den flerkulturelle skolens oppgave, men det er også enkelte ulikheter mellom de to nasjonale læreplanene, særlig når det gjelder hvilken plass kulturelle forskjeller skal gis i det offentlige rommet og i møte med kravet for større kulturell anerkjennelse fra minoritetsgrupper og enkeltindivider. Mens den franske læreplanen argumenterer for fellesskapets overordnede interesser og synliggjør i liten grad samfunnets kulturmangfold i skolediskursen, er den norske læreplandiskursen i sterkere grad opptatt av å inkludere andre kulturer. Likevel er begge læreplanene preget av en toleranseorientert tenkning overfor kulturelle forskjeller. Av dette følger en mangelfull anerkjennelse av de kulturelle forskjellene i storsamfunnet. For å oppnå reell anerkjennelse av kulturmangfoldet i samfunnet, er det i samfunnets videre demokratiseringsprosess nødvendig med en bedre artikulering av felles verdier som likhet, fornuft og menneskerettigheter, og kulturelle forskjeller slik at minoritetsgrupper gis bedre muligheter for å ta vare på og videreutvikle egen kulturarv i storsamfunnet. Dog er mennesket mer enn kultur, og en etisk refleksjon som fremmer en annen forståelse av menneskelig forskjell, er vesentlig. Menneskelig forskjell bør ikke lenger være forstått som kulturelle forskjeller, men som menneskets fundamentale unikhet og jegets etiske ansvar for den andre. Avhandlingen er skrevet innenfor pedagogikk og er utført på Norsk Lærerakademi høgskolen i Bergen med tilknytning til Pedagogisk Forskningsinstitutt ved UiO for doktorgradsopplæring.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Frédérique Brossard Børhaug

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Frederique Børhaug
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for pedagogikk ved NLA Høgskolen
1 - 1 av 1