Cristin-resultat-ID: 897654
Sist endret: 28. oktober 2016 16:36
Resultat
Poster
2011

RN4CAST -Nurse forecasting in Europe. Personell og pasientsikkerhet

Bidragsytere:
 • Ingeborg Strømseng Sjetne og
 • Christine Tvedt

Presentasjon

Navn på arrangementet: Peter F. Hjort-symposiet 2011 om helsetjenesteforskning
Sted: Oslo
Dato fra: 19. september 2011
Dato til: 19. september 2011

Arrangør:

Arrangørnavn: HØKH og Kunnskapssenteret

Om resultatet

Poster
Publiseringsår: 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RN4CAST -Nurse forecasting in Europe. Personell og pasientsikkerhet

Sammendrag

Introduksjon Personell er en betydelig innsatsfaktor i sykehus, og prognoser tyder på at det vil bli en utfordring å balansere tilbud og etterspørsel i årene som kommer. Det vil bli enda viktigere med god forvaltning av personellressurser for å sikre pasientene trygg behandling og å utnytte fellesskapets ressurser best mulig. Et EU-finansiert internasjonalt prosjekt kalt ”RN4CAST: Nurse forecasting in Europe” har som formål å utvikle kunnskap som grunnlag for bedre forvaltning av disse ressursene. Sykepleiere utgjør den største yrkesgruppen i somatiske sykehus, og denne studien retter oppmerksomhet mot sykepleiernes oppfatning av sin arbeidsplass i Norge og elleve andre europeiske land. Metode Prosjektet er en multinasjonal tverrsnittsundersøkelse som høsten 2009 samlet opplysninger på flere nivåer i sykehusorganisasjonene: Sykehusprofil (inkl. for eksempel sengetall og antall døgnopphold), pasientresultater (fra Norsk pasientregister) og spørreskjemadata fra sykepleiere. Sistnevnte ble samlet inn via samarbeid med Norsk Sykepleierforbund. Alle land har fulgt samme framgangsmåte og brukt de samme spørreskjemainstrumentene, for eksempel The Nursing Work Index (NWI) med skalaer som beskriver ulike sider ved organisasjonen som sykepleierne arbeider i, og utvalgte spørsmål fra Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC). Det var også spørsmål om ulike sider ved bemanning og kvalitet i spørreskjemaet. Resultater fra sykepleiersurveyen Det ble distribuert 9548 spørreskjema til sykepleiere ved 302 poster ved 35 norske sykehus/ behandlingssteder. Total svarprosent var 57 og svarerne jobbet ved intensiv-/overvåkingsposter (n=1703) og kirurgiske og medisinske sengeposter (n=3752). Den siste gruppens svar på noen utvalgte, overordnete spørsmål blir vist i det følgende. I Norge sett under ett beskrev 71 % av sykepleierne arbeidsmiljøet sitt generelt som bra eller utmerket. Dette varierte blant sykehusene fra 37 til 90 %. Svarene på NWI beskrev det kliniske, daglige samarbeidsmiljøet som godt og de organisatoriske rammene for yrkesgruppen som mindre gode. Blant svarerne mente 27 % at kvaliteten på pleie og behandling var blitt dårligere. Dette varierte mellom 7 og 88 % blant sykehusene. [figurer utelatt her] Norge kommer stort sett godt ut av internasjonale sammenligninger. Resultatene viser imidlertid betydelig variasjon mellom norske sykehus, både i svarene som handler om kvalitet og de som handler om arbeidsmiljø. Konklusjon og ”— hva nå?” De foreløpige funnene viser betydelig variasjon mellom norske sykehus. Dette er en viktig observasjon som reiser mange spørsmål. Videre arbeid med dataene vil gi kunnskap om hvilke egenskaper ved sykehusene som står i sammenheng med ulike mål på kvalitet. Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen blir publisert i et notat på Kunnskapssenterets hjemmeside og dessuten i vitenskapelige publikasjoner der de kobles med ulike utfallsmål. Det er behov for metodeutvikling og mer forskning for å styrke kunnskapsgrunnlaget innen personellforvaltning og ledelse i somatiske sykehus. Det foreliggende, begrensede bildet kan suppleres med (og kan supplere) informasjon som beskriver sykehusenes resultater med data av mer faktisk karakter (eksempelvis sykefravær, kostnader, ulike kliniske mål), og tilsvarende bilder fra andre yrkesgrupper.

Bidragsytere

Ingeborg Strømseng Sjetne

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Christine Raaen Tvedt

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Christine Tvedt
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2