Cristin-resultat-ID: 959591
Sist endret: 20. januar 2015 14:03
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2012

Føreskriving av legemiddel mot AD/HD 2004 – 08

Bidragsytere:
 • Paul Kjetil Soldal Lillemoen
 • Svein Reidar Kjosavik
 • Steinar Hunskaar og
 • Sabine Ruths

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2012
Publisert online: 2012
Trykket: 2012
Volum: 132
Hefte: 16
Sider: 1856 - 1860
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Føreskriving av legemiddel mot AD/HD 2004 – 08

Sammendrag

Bakgrunn. Bruken av legemiddel mot AD/HD har auka kraftig sidan 1990-talet. Føremålet med studien var å kartleggje innløysing av reseptar på slike legemiddel i Noreg, og kven som var føreskrivarar. Materiale og metode. Data frå alle ekspederte legemiddel mot AD/HD i perioden 2004 – 08 vart henta frå Reseptregisteret og kopla med Fastlegedatabasen. Resultat. Talet på personar som løyste inn minst ein resept på legemiddel mot AD/HD årleg, auka i perioden, medan talet på nye personar som løyste inn reseptar var stabilt. I 2008 løyste 3,6 % av gutane og 1,2 % av jentene i aldersgruppa 11 – 15 år inn reseptar. 53 % av dei nye personane som løyste inn reseptar i 2005, løyste også inn reseptar kvart av åra 2006 – 08. I 2008 ut-gjorde langtidsverkande metylfenidat 51 % av innløyst føreskrivingsvolum til vaksne og 83 % til born og unge. Fastlegane skreiv ut 17 % av totalt innløyst volum i 2004 og 48 % i 2008. Fortolking. Dei store kjønnsskilnadane i innløyste reseptar på legemiddel mot AD/HD i borne- og ungdomsåra kan tyde på at jenter med AD/HD går gjennom store delar av obligatorisk skulegang før dei får diagnosen og får behandling. Fastlegane spelar ei viktig rolle i behandling av AD/HD.

Tittel

Prescriptions for ADHD medication, 2004 – 08

Sammendrag

Background. The use of medication for ADHD has increased significantly since the 1990s. The objective of this study was to establish the prescription rate for such drugs in Norway, and to examine which doctors prescribe them. Material and method. Data relating to all ADHD medication collected in the period 2004 – 08 was obtained from the Norwegian Prescription Database and linked to the GP database. Results. The number of people who collected at least one prescription annually for ADHD medication increased over the period, while the number of new drug users remained stable. In 2008, 3.6 % of the boys and 1.2 % of the girls aged 11 – 15 collected their prescriptions. Of the people who collected their prescriptions for the first time in 2005, 53 % continued to collect prescriptions every year throughout the period 2006 – 08. In 2008, extended-release methylphenidate constituted 51 % of the prescription volume for adults and 83 % for children and young people. GPs prescribed 17 % of the total volume collected in 2004 and 48 % in 2008. Interpretation. During childhood and the teenage years there are substantial differences between the sexes when it comes to the prescription pick-up rate for ADHD medication. This may suggest that girls who suffer from ADHD go through large parts of their statutory education before they are diagnosed and receive treatment. GPs play an important role in the treatment of ADHD.

Bidragsytere

Paul Kjetil Soldal Lillemoen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Medisinsk klinikk ved Helse Fonna HF

Svein Reidar Kjosavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Steinar Hunskår

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Steinar Hunskaar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Sabine Ruths

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4