Cristin-resultat-ID: 982580
Sist endret: 10. januar 2018, 20:29
Resultat
Rapport
2012

Skadeforebygging, oversikt over gjennomførte systematiske oversikter

Bidragsytere:
 • Hilde H. Holte og
 • Mariann Mathisen

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Antall sider: 92
ISBN: 978-82-8121-483-5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skadeforebygging, oversikt over gjennomførte systematiske oversikter

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har, basert på bestilling fra Skadeforebyggende forum, utført et systematisk litteratursøk etter oppsummert kunnskap med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne oppsummert litteratur/forsk­ning om praktisk forebygging av skader. Metode Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i Medline Ovid, Pubmed, Cochrane Library og CRD etter sys­tematiske over­sikter om skadefore­bygging. Søket omfatter skade­forebygging gene­relt, samt noen spesifikke steder eller situa­sjoner som kan føre til skade. Søket ble utført i august 2012 og tidsbegrenset bak­over i tid til 2007. Begge prosjektmedarbeiderne gikk uavhengig av hver­andre gjennom identifiserte publika­sjoner/refe­ranser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskrite­riene. Publikasjonene ble ikke innhentet og lest i fulltekst. Resultater Vi identifiserte totalt 1331 referanser. Av disse ble 138 vurdert som mulig relevante. Vi har delt dem inn i grupper etter i hvilken sam­men­heng skaden påføres, men fall er en egen gruppe, uansett hvor eller hvordan fallet skjer. •50 oversikter om ulike typer trafikkskader, - 21 for bil - 4 for motorsykkel - 11 for sykkel - 2 for fotgjengere - 12 for andre typer trafikkskader •8 oversikter om skader som følge av alkoholbruk utenom trafikkskader •14 oversikter om skader i hjemmet •5 oversikter om forgiftninger •18 oversikter om sport og treningsskader •23 oversikter om forebygging av fall •20 oversikter om andre temaer

Bidragsytere

Hilde Helene Holte

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde H. Holte
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Mariann Mathisen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2